Leva med funktionsnedsättningar

Situationen för personer med funktionsnedsättningar i Afghanistan

I ungefär vart femte afghanskt hushåll finns en person med funktionsnedsättning. Det motsvarar nästan tre procent av befolkningen (1).

Okunskap, fördomar och resursbrist gör att denna grupp inte får samma tillgång till skola och hälsovård som andra, men nu pågår diskussion om inkludering, habilitering och stöd.

Det är dock en mycket lång väg kvar tills personer med funktionsnedsättning är helt inkluderade och kan delta i samhället på lika villkor i Afghanistan.

Fattigdom och konflikter gör funktionsnedsättningar vanligt

Att det är relativt vanligt med funktionsnedsättningar i Afghanistan beror på landets långa historia av krig. Många har till exempel direkta krigsskador efter att ha stigit på en mina eller träffats av eld från vapen. Dessutom begränsar konflikten tillgången till vaccin och rent vatten, vilket gör det svårt att hindra spridningen av sjukdomar som polio.

Även en alltför ensidig kost med näringsbrist som följd kan orsaka funktionsnedsättningar. Många skador, till exempel klumpfot, är egentligen ganska enkelt åtgärdade inom den moderna sjukvården men orsakar livslånga handikapp för afghaner.

Brist på inkluderande infrastruktur skapar hinder

Ett både stort och uppenbart hinder för personer med funktionsnedsättning i Afghanistan är att det saknas lösningar för att göra infrastrukturen tillgänglig. Det är ovanligt med till exempel ramper vid trappor, hjälpmedel som proteser och kryckor samt läromedel skrivna med braille (punktskrift) som är anpassade till olika personers specifika behov.

Negativa attityder mot personer med funktionsnedsättningar

Ett kanske mindre uppenbart men väldigt allvarligt hinder är de negativa attityder som personer med funktionsnedsättningar möts av. De utesluts ofta ur sociala sammanhang, vilket gör att de får svårt att försörja sig själva. Det är vanligt att personer med funktionsnedsättning lever i extrem fattigdom och är helt beroende av andra för sin försörjning och för att klara sitt vanliga liv.

Många vittnar om att framför allt barn med funktionsnedsättningar såsom Downs syndrom låses in eller binds fast i hemmen, då familjerna inte vet hur de ska hantera sina barn.

Att få ett barn med funktionsnedsättning ses av många som något skamligt. Detta är inget ovanligt, och liknande berättelser finns från längre tillbaka i tiden även i Sverige. Oavsett var och när det sker är det förstås fruktansvärt för dem som tvingas genomleva detta, både för personen med funktionsnedsättning och dennes familj.

Långt kvar men situationen förbättras långsamt

Afghanistans grundlag slår fast att personer med funktionsnedsättning inte får diskrimineras eller på annat sätt behandlas illa. Det finns också en särskild lag som bland annat reglerar ekonomiskt stöd till personer med funktionsnedsättningar.

Det är en viktig utgångspunkt för förändring, men vägen till att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter som alla andra är fortfarande lång. Dessutom har nästan inga afghaner, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, sina mänskliga rättigheter tillgodosedda vilket gör vägen dit ännu längre.

Civilsamhället blir starkare

Något som hänt på senare år är att personer med funktionsnedsättningar har börjat organisera sig i egna föreningar som arbetar för att deras rättigheter ska tillgodoses. De arbetar också för att skapa försörjningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Eftersom det är ganska nytt med föreningsliv i Afghanistan är arbetet många gånger en utmaning.

Detta gör Afghanistankommittén

Afghanistankommittén samarbetar med och ger stöd till flera organisationer i civilsamhället som arbetar för personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter och möjligheter. Vi arbetar även direkt för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning genom att bland annat att erbjuda inkluderande utbildning i skolor. Vi bedriver också fysioterapi (sjukgymnastik) och producerar hjälpmedel som tex kryckor, vilket dessutom skapar arbetstillfällen.

Läs mer om hur vi arbetar för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar i Afghanistan här.
 

KÄLLOR: