Barn- och mödravård

Sju av tio barn i Afghanistan är i dag vaccinerade mot kikhosta, stelkramp och difteri. Det är en stor förbättring jämfört med 2001 och det finns fler exempel på att utvecklingen av folkhälsan går åt rätt håll. Mödradödligheten har minskat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Men trots det är Afghanistan fortfarande ett av de länder i världen där andelen kvinnor som dör i samband med graviditet och förlossning är allra högst.

I Afghanistan dör 400 av 100 000 kvinnor – i Sverige är motsvarande siffra fyra. Svenska Afghanistankommittén har genom åren satsat på att utbilda barnmorskor i Afghanistan och det totala antalet barnmorskor har ökat från bara 467 barnmorskor i hela landet år 2002 till över 3 000 i dag. Ökningen har bidragit till att många fler kvinnor nu överlever sina graviditeter och förlossningar. Dock är det fortfarande bara drygt 20 procent av befolkningen som har tillgång till den här typen av kvalificerad vård och hälsoinformation. Man beräknar att endast 36 procent av alla förlossningar genomförs med hjälp av en utbildad barnmorska eller läkare.

Mödra- och barndödligheten sjunker

Enligt officiell statistik har barnadödligheten i Afghanistan sjunkit sedan 2001. Då dog vart fjärde barn före fem års ålder, men barnadödligheten är nu nere på 16 procent. Det är en klar förbättring, även om siffrorna förstås fortfarande är mycket höga. Spädbarnsdödligheten har också sjunkit från 165 döda per 1 000 födda till 77.

Behovet av kvinnlig vårdpersonal är stort 

Även om antalet vårdcentraler har ökat snabbt i Afghanistan är det ofta svårt att få tillgång till vård, särskilt för kvinnor. Det är vanligt att kvinnor inte tillåts bli undersökta av manliga läkare. Samtidigt är det ont om kvinnliga läkare, eftersom få kvinnor ges möjlighet att studera på högre utbildningar. Bristen på kvinnliga läkare drabbar kvinnor på landsbygden hårdast, eftersom de få kvinnliga läkare som finns framför allt arbetar på större vårdcentraler och kliniker i eller nära städerna. Säkerhetsläget gör det också svårt att ta sig till de sjukvårdsinrättningar som finns. Många kvinnor får heller inte lämna hemmet utan manligt beskydd, vilket begränsar deras möjligheter till vård än mer.

Många barn är undernärda på grund av fattigdom

Den utbredda fattigdomen i Afghanistan gör att cirka 40 procent av barn under fem år är kroniskt undernärda. De flesta lider av olika typer av mineralbrist. En av de vanligaste dödsorsakerna för små barn är infektioner i luftvägarna. Den förväntade livslängden i Afghanistan är 59 år för män och 62 år för kvinnor. Det är betydligt lägre än genomsnittet för regionen, även om medellivslängden har ökat med fem år sedan talibanregimens fall. Ökningen beror framför allt på att barnadödligheten i landet har sjunkit. De vanligaste dödsorsakerna i Afghanistan är infektioner i luftvägarna, hjärtsjukdom, diarréer, stroke, väpnad konflikt och graviditets- eller förlossningskomplikationer. 

 

Läs om SAKs arbete för att förbättra barn- och mödravården i Afghanistan.