Farishta har sin son med sig på sömnadsutbildningen | Foto: Malin Hoelstad

Läskunnighet: Bara 17% av kvinnorna är läs- och skrivkunniga. Men i vissa områden är det så få som 2% som kan läsa och skriva

Foto Christofer Hjalmarsson

Läskunnigheten är mycket högre bland yngre kvinnor
Trots viktiga framsteg så utsätts kvinnor och flickor dagligen för.  diskriminering, våld, trakasserier, tvångsgifte, barnäktenskap 

Foto: Malin Hoelstad

Situationen förbättras långsamt: 19% av kvinnorna förvärvsarbetar,  En majoritet anser att kvinnorska få yrkesarbeta,  28% av platserna i parlamentet innehas av kvinnor

Foto Börje Almqvist

Fler och fler barnmorskor utbildas.  Mödradödligheten sjunker. Men behoven är fortfarande stora

Foto: Malin Hoelstad

Kvinnor

Under senare år har situationen på många sätt förbättrats, men kvinnor utsätts fortfarande för diskriminering och våld i hög utsträckning.

Situationen för kvinnor förbättras långsamt i Afghanistan. Det internationella samfundet, den afghanska regeringen och civilsamhällesorganisationer har tillsammans drivit på för en positiv förändring.  Men värderingar förändras långsamt och många lagstadgade rättigheter finns i princip bara på papperet.

Antalet kvinnor som yrkesarbetar blir och fler och är uppe i 19% år 2016. I opinionsundersökningar anger en majoritet att de anser att kvinnor ska få yrkesarbeta, men fördomar, trakasserier, brist på utbildning är hinder för många kvinnor; 17% av kvinnorna är läs- och skrivkunniga, men i vissa provinser är det så få som 2%.

Inom många områden är situationen bättre än någonsin tidigare: 28% av platserna i parlamentet innehas av kvinnor, fyra ministerier och den afghanska människorättskommissionen leds av kvinnor och tre kvinnor har utsetts till ambassadörer. Afghanistan har också, som ett av få länder i regionen, antagit en åtgärdsplan för FN:s resolution 1325 om att förhindra våld mot kvinnor.

Trots viktiga framsteg så utsätts kvinnor och flickor dagligen för diskriminering, våld, trakasserier, tvångsgifte och barnäktenskap. För en majoritet av kvinnorna är det svårt att studera eller arbeta utanför familjen och familjejordbruket. Det traditionella rättssystemet stöder sällan kvinnors rättigheter utan motarbetar oftast lagstiftarens intentioner. Kvinnor som anmäler våldsbrott kan mötas av ointresse eller själv anklagas för moralisk brottslighet.

Antalet barnmorskor ökar stadigt och det gör att spädbarnsdödligheten sjunkit till en fjärdedel av siffrorna i början av 00-talet. Barnmorskorna är också många gånger de enda kvinnorna med utbildning i samhällena och blir därför viktiga förebilder.

Det här gör SAK

Barnmorskor och sjuksköterskor

En orsak till att kvinnor inte får tillgång till vård är den mycket stora bristen på utbildad kvinnlig hälsopersonal. För att motverka detta driver SAK tre skolor för barnmorskor och två för sjuksköterskor i provinserna Wardak, Laghman och Samangan. Kvinnorna studerar i två år varefter de återvänder till det område de kommer från, anställda som barnmorskor av SAK eller andra organisationer i sitt samhälle.

Barnmorskeskolorna hade under året 70 elever och i september 2015 examinerades 38 sjuksköterskor i Wardak, de flesta anställdes därefter av SAK i provinsen. SAK arbetar också med det afghanska barnmorskeförbundet i deras mentorprogram, ett arbete som har stärkt både förbundet och barnmorskorna. Men detta har också lett till en ökad efterfrågan på barnmorskor, vilket är en viktig utveckling i arbetet för minskad mödra- och barnadödlighet.

Nästan 70 000 elever gick i våra skolor under 2015, 61% av dem var flickor

Utbildning

En grundläggande princip i SAKs utbildningsverksamhet är allas lika rätt till utbildning av godtagbar kvalitet. I våra skolor går nästan 70 000 barn, 62% av dem är flickor. Även om allt fler flickor får möjlighet att gå i skolan slutar många när de gifter sig i unga år. Vi har därför startat särskilda examensklasser där unga kvinnor som hoppat av skolan kan slutföra gymnasieutbildningen samtidigt som de ansvarar för hem och familj.

På skolorna finns det sällan toaletter eller badrum där flickor och lärare kan tvätta sig, byta mensskydd och känna sig trygga. För att se till att unga kvinnor kan fullfölja sin utbildning har vi inlett ett projekt som dels kommer gå ut på att utbilda lärare och informera elever om menstruation, dels se till att skolor har hygieniska och trygga toaletter och badrum för att unga kvinnor ska kunna fortsätta gå i skolan även efter att de kommit in i puberteten.

Sjävförsörjning och lokal demokrati

När kvinnor genomgår yrkesutbildning och bidrar till familjens försörjning så ändras också deras ställning i samhället. I vårt program för förbättrade försörjningsmöjligheter på landsbygden är över hälften av deltagarna kvinnor. I våra självhjälpsgrupper tar byn gemensamt, män och kvinnor, ansvar för sin utveckling och för stöd med räntefria lån från SAK.