Utredning av Afghanistaninsatsen klar

I dag presenteras den utredning Sverige har gjort av de civila och militära insatserna som gjorts i Afghanistan 2002-2014.

SAK har länge efterlyst en oberoende utvärdering och har under arbetets gång bland annat skickat in olika rapporter till utredningen.

SAK arrangerade även konferensen Afghanistans Road to Self-Reliance i december 2016 där några av världens ledande experter på Afghanistan samlades för att diskutera vilka lärdomar som kan dras utifrån omvärldens engagemang i lanet. Slutsatserna från de danska och norska utvärderingarna som presenterades förra året togs också upp och konferensen besöktes även av de svenska utredarna.

En av de centrala frågeställningar SAK efterlyst ett svar på är hur målsättningarna inom biståndet och militären bidragit till en långsiktig fred och säkerhet i Afghanistan. Några av huvudbudskapen från konferensen i december var hur militära säkerhetsintressen tagit över agendan, på bekostnad av utvecklingsarbetet och uppbyggnaden av den afghanska staten. Kriget mot terrorismen gick före allt annat.

I Norge drog utvärderingen slutsatsen att det enda mål som uppnåtts med insatserna var att Norge varit en bra partner till USA och Nato. Terrorismbekämpningen var bara delvis uppnådd och målet om att bidra till demokrati och utveckling ansågs inte alls uppnått.

I Danmark utvärderades enbart de civila insatserna och där lyfte utvärderaren bland annat fram att statsbyggande är en politisk process där maktförhållanden kan skifta snabbt, särskilt i ett land som är drabbat av väpnad konflikt.

Omvärldens bristande kunskap om Afghanistan har inneburit att många civila militära insatser präglats av kortsiktighet, okunskap och otydliga mål. Det fanns ingen långsiktig plan för Afghanistans utveckling, och nya mål sattes upp längs vägen under åren.

Vidare framkom också att internationella givare inte haft fattigdomsbekämpning i Afghanistan som ett mål förrän vid senaste givarkonferensen i Bryssel förra året.

Trots dessa utmaningar konstaterades likväl att det afghanska folket nått många framgångar inom exempelvis utbildning och hälsa. Kvinnor sitter både på ministerposter och i parlamentet och media och civila samhället växer.

BAKGRUND
Efter den 11 september vändes blickarna mot Afghanistan. Det som vi i dag känner till som den internationella insatsen i landet påbörjades. Det är få som hävdar att insatsen har uppnått sitt mål: demokrati och stabilitet. För att kunna dra slutsatser om Sveriges insatser mellan 2002–2014 var effektiva eller inte är det nödvändigt att förstå vad som har hänt ur ett helhetsperspektiv, och syna både militära insatser och civila insatser (som består av diplomatiska, politiska samt biståndsinsatser). SAK har länge önskat en oberoende utredning.

 

LÄS FLER ARTIKLAR OM INSATSEN I AFGHANISTAN:
"USA:s terroristjakt hinder för framsteg i Afghanistan", debattartikel i Göteborgs Posten av Anna-Karin johansson, SAKs generalsekreterare.

"Biståndets prioriteringar sammanfaller sällan med de militära

”Detta är civil-militär samverkan?” SAK hjälper dig att reder ut det mångtydiga begreppet.

”Fattiga områden riskerar att försummas”, SAKs lokala anställda tycker till om insatsen.

Etiketter

Debatt