2019 års SAK-styrelse

Organisation

Svenska Afghanistankommitténs styrelse har det övergripande ansvaret för all verksamhet i Sverige och Afghanistan. Styrelsen utses på årsmötet.

SAKs generalsekreterare, Andreas Stefansson, leder verksamheten och rapporterar till styrelsen.

I Sverige finns ett kontor med ett tjugotal anställda, som arbetar med insamling, kommunikation, biståndssamordning och administration.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Afghanistan av drygt 6 000 anställda. Det afghanska huvudkontoret ligger i Kabul men verksamheten är fördelad på fem regionkontor som leder den lokala verksamheten.

SAKs styrelse

Bengt Ekman, ordförande
Född 1950 och bosatt i Stockholm. Han har arbetat 37 år på SIDA och senast 4 år på Afghanistanenheten med regelbundna besök i landet. Bengt var dessförinnan chef i Burma under 5 år och tidigare utlandstjänstgöringar har varit i Vietnam, Indien och Sri Lanka. Bengt har även varit biträdande generaldirektör, chefscontroller och ekonomichef på SIDA:s huvudkontor. Bengt har suttit i SAK:s föreningsstyrelse under 2017-2020.
EmailBengt Ekman

Anders Rosén; vice ordförande
Journalist som bland annat arbetat på Sveriges Television och med kommunikationsfrågor på statliga myndigheter. Arbetade som informationssamordnare för SAK i Kabul 2012-2014. Arbetar för närvarande som kommunikationschef i Mora kommun. Har ett centralt förtroendeuppdrag i Amnesty.
EmailAnders Rosén

Anna-Karin Johansson, ledamot
Journalist med flera chefsbefattningar på statliga myndigheter, bland annat biträdande stabschef på statsrådsberedningen. Generalsekreterare för SAK 2013 – 2017, generalsekreterare för RFSU 2018-2020 och generalsekreterare för Svenska Unescorådet sedan 17 augusti 2020 .
EmailAnna-Karin Johansson

Anders Fänge, ordinarie ledamot
Anders långa verksamhet i SAK som landchef under många år samt hans deltagande i styrelsearbetet under senare år gör hans kunskaper och erfarenheter tämligen unika i SAK. Han har därtill ett stort nätverk som är till nytta för SAK i det föränderliga läget i Afghanistan.
EmailAnders Fänge

Azadeh Rojhan Gustafsson, ordinarie ledamot
Riksdagsledamot för (s) i Stockholms län sedan 2014. Dessförinnan arbetade Azadeh för SSU 2010–2013, bland annat som internationell sekreterare. Har tidigare varit ordförande för arbetarkommunen i Upplands Väsby. Hon har studerat statskunskap och orientalistprogrammet med inriktning på persiska språk.
EmailAzadeh Rojhan Gustafsson

Abdurrahman Toryalay, ordinarie ledamot
Abdurrahman kom till Sverige för sex år sedan för att studera på Chalmers och arbetar som projektledare i Göteborg. Han tog civilingenjörsexamen i Turkiet innan han kom till Sverige och han har även kortare yrkeserfarenhet som ingenjör i Afghanistan. Förutom sitt modersmål pashto kan han dari/persiska, turkiska, urdu, engelska och svenska.
EmailAbdurrahman Toryalay

Annika Schabbauer, ordinarie ledamot
Annika har i ett antal år arbetat med organisationer som fokuserar på kvinnor, fred, säkerhet, utveckling på gräsrotsnivå, ledarskap och globala förändringar. Under tiotalet år har hon bott i Uganda, Sydafrika och Palestina för detta arbete. Idag är Annika kanslichef på paraplyorganisationen Operation 1325.
EmailAnnika Schabbauer

Lars Wennberg, ordinarie ledamot
Lars har en mångårig erfarenhet och kompetens av ideella organisationers skiftande sammanhang. Genom sin revisionsbakgrund så kommer han bidra med ekonomisk kompetens, förståelse av SIDAfinansierad verksamhet och vara ett viktigt bollplank i SAK:s rapportering. Möjligheter till att finna fler vägar till finansiering och bidrag kommer Lars kunna bidra till.
EmailLars Wennberg

Karl Torring, ordinarie ledamot
Karl har kunskap om Afghanistan genom sitt mångåriga arbete i flera organisationer och på plats i Afghanistan. Genom sitt yrke som psykolog möter han människor med olika trauman som ofta bottnar i erfarenhet från krig, flykt m.m. Karl kommer bidra med kompetens inom hälsa, Afghanistan, nätverk, bistånd och flyktingars situation.
EmailKarl Torring

Suppleant

Lena Eriksson Åshuvud
Lena har arbetat inom banksektorn i Sverige och internationellt och i den senare kapaciteten arbetade hon med Europeiska Investeringsbankens stöd till länder i Afrika och Karibien. I Sverige arbetar Lena som konsult inom socialt och hållbart företagande. Hon har därför stor kompetens inom ekonomi och bistånd vilket är en tillgång för SAK.
Email Lena Eriksson Åshuvud

Shirin Persson, suppleant
Shirin är utbildad jurist med inriktning på internationell lagstiftning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Under de senaste 25 åren har hon arbetat internationellt för att främja fredsförhandlingar, utveckla grundlagar, utbilda domare och åklagare i flera länder, bland annat i Afghanistan.
Email Shirin Persson

Valberedning

Maria Bodänge
Marie Engquist
Inger Blennow
Stephanie Kilander
Maria Leissner
Email Maria Bodänge är sammankallande.

Ledningsgrupp

Andreas Stefansson
Andreas Stefansson är sedan maj 2017 generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. Andreas har en lång historia med SAK och började arbeta för organisationen redan i slutet av 1990-talet. Under åren har han bland annat varit chef för SAKs regionkontor i Pul-i-Khumri, programchef och landchef. Andreas har tidvis också arbetat i Sri Lanka, samt för Sveriges Kommuner & Landsting i deras internationella arbete.

Anna Ek
Anna Ek har tidigare varit ordförande för Svenska freds i åtta år. Till SAK kom hon 2017 som pressekreterare. Sedan 2019 är Anna Ek landchef för SAK i Sverige. Som Sverigechef planerar, leder och samordnar hon arbetet i Sverige, inklusive den satsning på medlemsrörelsen som styrelsen och medlemmarna beslutat. Anna Ek driver också frågor om organisationsutveckling i samarbete med landchefen för Afghanistan. Hon har en magisterexamen i mänskliga rättigheter och magisterexamen i statsvetenskap.

Daniel Madhani
Daniel Madhani tillträdde som landchef för SAK i Afghanistan 2019. Han är utbildad lärare och inledde en karriär inom skolväsendet innan intresset för mänsklighetens behov ledde honom in på organisationer som jobbar för människor som lever i utsatthet. Han har en gedigen ledarskapserfarenhet från internationella insatser i konflikthärdar, bland annat i en muslimsk kontext. Närmast kommer Daniel Madhani från Swedo – The Swedish Development Aid Organization (före detta Qandil) där han var generalsekreterare. Tidigare har han lett organisationerna Project Playground och Förbundet Unga Forskare samt suttit som ledamot i Stödföreningen till JOHA-Trust som driver Barbro Johansson Model Girls’ Secondary School i Tanzania.

Dr Shah Mahmood
Shah Mahmood är född i Kabul och har arbetat för SAK sedan 1990-talet med kortare avbrott för studier och andra uppdrag. Han har en elingenjörsutbildning från Kabuls universitet, utbildning i företagsekonomi från Umm Qura University i Saudiarabien, en civilekonomutbildning från Aston University i Storbritannien samt är ekonomie doktor vid Washington International University. Shah har arbetat för Dar Makkah Engineering Company i Saudiarabien, varit rådgivare till den afghanska finansministern och har varit konsult för Världsbanken, Storbritanniens biståndsmyndighet (DFID) och EU.

Revisorer

Gunnar Thullberg, pwc (auktoriserad revisor)

Reza Javid(ordinarie föreningsrevisor)
Email Reza Javid

Asem Toukhy (ordinarie föreningsrevisor)
Email Asem Toukhy

Christer Persson (suppleant föreningsrevisor)

Peter Karlsson(suppleant föreningsrevisor)