Hälsovård

Rättvis tillgång till och utnyttjande av hälso- och sjukvård för kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och samhällen på landsbygden.

Utvecklingen går åt rätt håll

Det senaste decenniet har hälsosituationen förbättrats i Afghanistan. Ökad förväntad livslängd och fortsatt minskning av barn- och mödradödlighet vittnar om att bland annat bättre tillgång på hälsovård har haft effekt. Hälso- och sjukvården i Afghanistan organiseras provinsvis och SAK är ansvarig för all grundläggande hälsovård i två provinser, Wardak och Laghman. Här bor drygt en miljon människor.

Trots framsteg är hälsosituationen fortfarande bland den svåraste i världen. Tillgången till vård är mycket ojämnt fördelad mellan stad och landsbygd. Många människor kan inte nå den hälsovård som ändå finns på grund av dålig infrastruktur, stora avstånd och dålig säkerhet. Kvinnor, barn och människor med funktionsnedsättning har allra sämst tillgång till vård. Kunskapen om hälsa, hygien och var man kan söka den vård som finns är bristfällig.

Brist på rent dricksvatten är ett stort problem. Det leder ofta till diarré och uttorkning. Små barn tillhör de värst drabbade och diarré är den vanligaste dödsorsaken för barn under fem år.  

SAKs arbete

SAK prioriterar särskilt kvinnor, barn, människor med funktionsnedsättning och byar på landsbygden – grupper med samma rätt till hälsa som andra. För att svara upp mot behov och rättigheter i provinserna Wardak och Laghman driver SAK både sjukhus och vårdcentraler, samt ett stort antal mindre hälsoposter tillgängliga för människor på landsbygden.

Kvinnlig vårdpersonal

En orsak till att kvinnor inte får tillgång till vård är den mycket stora bristen på utbildad kvinnlig hälsopersonal. För att motverka detta driver SAK tre skolor för barnmorskor och två för sjuksköterskor i provinserna Wardak, Laghman och Samangan. Kvinnorna studerar i två år varefter de återvänder till det område de kommer från, anställda som barnmorskor av SAK eller andra organisationer i sitt samhälle. I september 2015 examinerades 38 sjuksköterskor i Wardak, de flesta anställdes därefter av SAK i provinsen. SAK arbetar också med det Afghanska Barnmorskeförbundet i deras mentorprogram för barnmorskor, ett arbete som har stärkt både förbundet och barnmorskorna, men också lett till en ökad efterfrågan på barnmorskor. Detta är viktiga insatser för att minska mödradödligheten.

Information räddar liv

För att förbättra kunskapen om hälsa och hygien, till exempel om rätt näring och vikten av rent dricksvatten, är en strategi att informera om hälsa i så många sammanhang som möjligt; genom utbildningar, i väntrum, i skolor. Varje gång patienter söker vård är ett tillfälle att också informera förebyggande. Detta  kan leda till att till exempel leda till att föräldrar tidigare söker och får vård för sina barn. Genom lokala hälsoråd och samtal i familjegrupper ökar SAK också succesivt kunskapen om förebyggande hälsa hos tiotusentals människor på landsbygden varje år. Radioinslag och Lära för hälsa-klasser, där hälsoinformation kombineras med läs- och skriv undervisning för kvinnor, bidrog också till att medvetenheten ökade under 2015.

Men information är inte tillräckligt i sig själv. SAK arbetar därför med lokala utvecklingsråd i byar som t ex vill borra dricksvattenbrunnar för att öka tillgången på rent vatten. Åtgärder som förbättrar kvaliteten på dricksvattnet är också att ta vara på spillvatten kring brunnarna bättre samt att bygga latriner.

Tillgängligt för alla

Människor med funktionsnedsättning har sämre hälsa och får sämre vård, ett resultat av dålig kunskap om rättigheter och behov – och om vad som faktiskt kan göras. SAK strävar efter ändra detta bland annat genom informationskampanjer i radio och tv samt genom att se till att de representeras och tas hänsyn till i lokala hälsoråd. SAK utbildar också hälsopersonal för att kunna ge personer med funktionsnedsättningar adekvat vård utan att diskrimineras.

Könsrelaterat våld

Under 2015 meddelade Afghanistans hälsoministerium och Världshälsoorganisationen (WHO) att man ska påbörja ett arbete för att utbilda läkare, sjuksköterskor och barnmorskor om könsrelaterat våld. Projektet omfattar alla landets 34 provinser och avsikten är att öka kunskapen om för kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld. För att öka medvetenheten om könsrelaterat våld på SAKs hälsokliniker utbildades redan i år 24 manliga och 12 kvinnliga anställda.

Frivilliga lärare vid SAKs byskolor har under året börjat utbildas till så kallade hälsoinspiratörer. Den 54 dagar långa utbildningen sker i enlighet med riktlinjer från Afghanistans hälsoministerium. Lärarens uppgift blir, förutom att informera elever och deras föräldrar om hälsa, att vara länken mellan skolan och närmaste klink.

Utmaningar

Även om det är konstaterat att mödradödligheten i landet har sjunkit de senaste åren finns en risk för att framstegen på nationell nivå har överskattats enligt nya uppgifter.

Provinssjukhusens tillbyggnader och de två nya akutmottagningarna har inte i tillräcklig hög grad anpassats för människor med funktionsnedsättning. Det berodde främst på otillräcklig koordinering, men kan också ses som ett tecken på att inte heller SAK ännu lyckas ta tillräcklig hänsyn till människor med funktionsnedsättning i sin planering. För att ändra detta framöver har ett team bildats vars uppgift är att övervaka koordinering av större insatser. 

Att öka kapaciteten hos de lokala hälsoråden är prioriterat, men att se till att råden är representativa för samhället i stort är en utmaning. Även om kvinnorna har blivit fler så ursäktar inte kulturella barriärer och dålig säkerhet att männen är fem gånger fler än kvinnorna i de lokala hälsoråden. Än sämre representerade är människor med funktionsnedsättning även om vissa framsteg noteras även där. Att arbeta för inkludering och deltagande och mot fördomar är en viktig uppgift för SAK.