Ett litet barn får vård i Afghanistan

Allas rätt till vård i Afghanistan

Problem

 • Bristen på kvinnliga hälsoarbetare är ett stort hinder för flickors och kvinnors tillgång till vård i Afghanistan.
 • Hälsovården är otillgänglig för avlägsna byar och det saknas ofta möjligheter till transport.
 • Personer med funktionsnedsättning lider av att vårdpersonal sällan är utbildade i att hantera deras särskilda behov.
 • Brist på rent vatten och vattenburna sjukdomar är ett stort problem i hela landet.

Lösning

 • Öka tillgången till hälso- och sjukvård på den afghanska landsbygden.
 • Utbildar om hur sjukdomar kan förebyggas.
 • Stöttar lokala organisationer och yrkesföreningar att kräva effektiv hälso- och sjukvård.
 • Arbetar för att afghanska myndigheter ska bli bättre på att erbjuda hälso- och sjukvård oavsett patienternas kön eller funktionsnedsättning.

Vad gör Svenska Afghanistankommittén?

Erbjuder grundläggande och specialiserad vård i Afghanistan

Att möta efterfrågan på hälso- och sjukvård är väsentligt. I provinserna Wardak och Nuristan driver vi sjukhus, vårdcentraler, samt ett stort antal mindre kliniker så att vården blir mer tillgänglig för personer på landsbygden.

I den utsträckning det finns vård behöver tillgången göras känd, liksom vikten av att använda vården. Detta går delvis att uppnå genom stöd till lokala byråd, som är en länk till lokalsamhället.

Utbildar kvinnlig vårdpersonal och förbättrar förlossningsvården

Vi utbildar barnmorskor och sjuksköterskor som flyttar tillbaka till sina hembyar. Det ökar tillgången till bland annat förlossningsvård, som är avgörande för att minska barn- och mödradödligheten. För att kunna öka tillgången till vård för kvinnor krävs det särskilda insatser. Därför får kvinnlig hälsopersonal extra ersättning när de arbetar i svårtillgängliga områden.

Förebyggande vård är mer effektiv på sikt

I samarbete med hälsoråd i lokalsamhällena informerar vi om vikten av förebyggande insatser genom utbildning i hygien och bättre vatten- och avloppssystem.

Vi ser även till att genomföra hälsoinsatser där landsbygdsbefolkningen redan är. Skolor är till exempel en viktig plats för att erbjuda hälsokontroller för elever. Vi ger även läs- och skrivundervisning till unga kvinnor i kombination med hälsoundervisning.

Arbetar för ökad hälsa hos personer med funktionsnedsättning

SAK tillhandahåller rehabilitering och sjukgymnastik i fjorton provinser. Vi vidareutbildar hälsopersonal om patienters särskilda behov vid funktionsnedsättning.

Vi genomför även informationskampanjer i radio och tv, och ser till att personer med funktionsnedsättning representeras i lokala hälsoråd.

Lokala organisationer och myndigheter får utbildning

SAK har tidigare tillhandahållit utbildning i sjukvårdsadministration, ledning och andra relevanta områden, både för våra egna anställda och för statlig myndighetspersonal. Detta för att kunna leverera vård av god kvalitet, särskilt för utsatta grupper som kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Sedan talibanernas maktövertagande har det arbetet försvårats avsevärt.

Vi stödjer även det afghanska barnmorskeförbundet med både mentorskap och påverkan.

Vad hände med SAKs vård i Afghanistan under 2022?

 • Drygt 2,5 miljoner patientbesök. Av dem var cirka 56 procent kvinnor.
 • 33 400 barn och 24 200 gravida kvinnor behandlades för akut undernäring av SAK.
 • Fler än 28 000 spädbarn fick vaccin mot difteri, kikhosta, stelkramp, hepatit B och hemophilus influenza typ-B).
 • SAK ansvarade för vården i Wardak och Nuristan.
 • Totalt drev SAK 114 vårdcentraler mottagningar och sjukhus.
 • 20 000 patienter fick fysioterapi.
 • 18 000 personer med funktionsnedsättning försågs med tekniska hjälpmedel som proteser, kryckor och rullstolar.
 • SAK utbildade 46 barnmorskor. Dessutom etablerades 42 barn- och mödravårdscenter, så kallade Family Health Houses.