Allas rätt till inflytande och delaktighet

Vårt mål är att minska diskrimineringen så att de svagaste personerna och grupperna på landsbygden kan påverka sin egen framtid och den lokala samhällsutvecklingen.

Problem

  • Den ekonomiska och sociala utvecklingen på landsbygden är låg.
  • Väpnade konflikter, korruption och misskötsel i förvaltningen begränsar lokalsamhällenas möjligheter till förändring.
  • När personer främst tvingas till att vara inriktade på att överleva känner många sig maktlösa och har inte möjlighet att hävda sina rättigheter gentemot myndigheter eller får svårt att själva genomföra de insatser som de själva behöver.

Lösning

  • Stöd ges så att civilbefolkningen ska kunna argumentera för sina rättigheter gentemot beslutsfattare.
  • För att uppnå förändring behövs samordnade insatser inom flera områden. Därför får byråd och organisationer stöd i att planera och budgetera sitt utvecklingsarbete.

Vad gör Afghanistankommittén?

Stärker svaga gruppers inflytande

Att välja representanter till byråden är det första steget i att utöva sina rättigheter till lokal styrning. Tyvärr exkluderas ofta kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Det ligger därför i vårt uppdrag att stärka deras deltagande så att kvinnor har samma möjlighet som män att delta i valen, så att kvinnor besitter minst hälften av alla positioner, samt att avlägsna områden och resurssvaga hushåll också representeras. Detta så att byråden lyckas att spegla samhället i stort.

Skapar arbetstillfällen

Byråden färdigställer sina egna utvecklingsplaner utifrån sina behov. De flesta satsar på tillgång till elektricitet, dricksvatten, skolor och vägar. Dessa utvecklingsprojekt medför i sin tur nya arbetstillfällen.

Utbildar om rättigheter

Afghanistankommittén utbildar byråd och andra organisationer i mänskliga rättigheter. För att informera en bredare publik produceras även en mängd nyhetsbrev och sändningar i tv och radio.

Stödjer påverkansarbete för minskad diskriminering

Organisationer som jobbar för kvinnors rättigheter och personer med funktionsnedsättning får stöd av oss i påverkansarbete mot myndigheter. De får även hjälp med finansiering och utbildning.