Allas rätt till inflytande och delaktighet

Vårt mål är att minska diskrimineringen så att de svagaste personerna och grupperna på landsbygden kan påverka sin egen framtid och den lokala samhällsutvecklingen.

Problem

 • Den ekonomiska och sociala utvecklingen på landsbygden är låg.  
 • Väpnade konflikter, korruption och misskötsel i förvaltningen begränsar lokalsamhällenas möjligheter till förändring.
 • När personer främst tvingas till att vara inriktade på att överleva känner många sig maktlösa och har inte möjlighet att hävda sina rättigheter gentemot myndigheter eller får svårt att själva genomföra de insatser som de själva behöver.

Lösning

 • Stöd ges så att civilbefolkningen ska kunna argumentera för sina rättigheter gentemot beslutsfattare.
 • För att uppnå förändring behövs samordnade insatser inom flera områden. Därför får byråd, organisationer och afghanska myndigheter stöd i att planera och budgetera sitt utvecklingsarbete.

Vad gör Afghanistankommittén?

Stärker svaga gruppers inflytande

Att välja representanter till byråden är det första steget i att utöva sina rättigheter till lokal styrning. Tyvärr exkluderas ofta kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Det ligger därför i vårt uppdrag att stärka deras deltagande så att kvinnor har samma möjlighet som män att delta i valen, så att kvinnor besitter minst hälften av alla positioner, samt att avlägsna områden och resurssvaga hushåll också representeras. Detta så att byråden lyckas att spegla samhället i stort.

Skapar arbetstillfällen

Byråden färdigställer sina egna utvecklingsplaner utifrån sina behov. De flesta satsar på tillgång till elektricitet, dricksvatten, skolor och vägar. Dessa utvecklingsprojekt medför i sin tur nya arbetstillfällen.

Utbildar om rättigheter

Afghanistankommittén utbildar byråd och andra organisationer i mänskliga rättigheter. För att informera en bredare publik produceras även en mängd nyhetsbrev och sändningar i tv och radio.

Stödjer påverkansarbete för minskad diskriminering

Organisationer som jobbar för kvinnors rättigheter och personer med funktionsnedsättning får stöd av oss i påverkansarbete mot myndigheter. De får även hjälp med finansiering och utbildning.

Utvärderar myndigheter

Vi utvärderar lokala myndigheter och uppmuntrar även byråden att själva granska offentliga tjänster och påtala bristerna, till exempel inom infrastruktur och kvaliteten inom hälsovård och grundskola.

Stärker myndigheternas kapacitet

Där det framkommer brister hos myndigheter arbetar vi för att stärka kompetensen, så att de aktörer som är skyldiga att säkra lika tillgång till offentliga tjänster, bland annat den afghanska staten, får bättre förutsättningar att göra det.

Vad hände under 2018?

 • Vi gav stöd i genomförandet av val till lokala byråd i fler än 500 byar, följt av stöd i planering och genomförande av insatser.
   
 • Våra målgrupper i Afghanistan har fått kompetensutveckling inom lokalt påverkansarbete.
   
 • Vi har systematiskt försökt att stärka tolv organisationer för personer med funktionsnedsättning genom finansiering, utbildning och stöd i påverkansarbete mot myndigheter.
   
 • Positiv attitydförändring noterades i Wardak där 11 byråd utsåg kvinnor till kassörer, vilket traditionellt har varit förbehållet män.
   
 • Under 2018 granskade 112 byar projekt som det afghanska ministeriet för landsbygdsutveckling genomförde. Av dem visade 50 på avvikelser som till exempel otillräcklig upphandling eller import, trots att det fanns billigare och funktionella lokala alternativ. Detta visar att byrådens granskning kan vara ett verktyg för att ställa lokala myndigheter till svars.
   
 • Under åren 2016 till 2017 bidrog vi med kapacitetsutveckling till lokala distriktsmyndigheter i Balkh och Samangan. Resultaten följdes upp under 2018 där det framgick att anställda vid myndigheterna upprätthöll goda rutiner. Under 2018 kartlades behovet av kapacitetsutveckling för fyra andra lokala myndigheter.
   
 • Vi publicerade rapporten Biståndseffektivitet och deltog på den internationella givarkonferensen i Genève.