Barnmorska Hafiza Mohammadzada, på Wardaks provinssjukhus i Maidan Shar, berättar om olika preventivmedel för en av besökarna på sjukhuset. Foto: Haji Mohammad

Mödravård en väg mot jämställdhet

TEMA BARNMORSKANS ÅR | Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Dessa yrkesgrupper spelar en nyckelroll för hälsovård och samhällsutveckling globalt. I Afghanistan är hälsosituationen bland de tuffaste i världen och bristen på utbildad personal är stor.

För att förstå bredden av barnmorskans betydelse är det viktigt att se yrkesrollen som en integrerad del av fattigdomsbekämpning och jämställdhet. Det anser Eva-Charlotte Roos, ämnesföreträdare för hälsa, och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Sida.

– Barnmorskans arbete handlar om så otroligt mycket mer än säkra förlossningar. Ska vi uppnå jämställdhet och utrota fattigdom behöver kvinnor kunna bidra till fullo i samhället, och deras sociala och ekonomiska status stärkas. De måste vara friska och kunna bestämma över sin egen kropp. Allt detta är frågor som barnmorskor dagligen arbetar med, säger hon.

Barnmorskor, tillägger Eva-Charlotte Roos, möter också de mest utsatta. De kan upptäcka och förebygga våld i nära relationer, de arbetar med rådgivning och jobbar preventivt för att förhindra oönskade graviditeter bland ungdomar och vuxna.

– De är dessutom otroligt viktiga för barns hälsa under deras första
levnadsår, tillägger hon.

Barnmorskans roll behöver lyftas 

I den globala hälsodialogen uppmärksammas barnmorskans betydande roll inte tillräckligt.

– Här kommer jämställdhetsperspektivet in. Omkring 70 procent av världens sjuksköterskor och barnmorskor är kvinnor och de har ofta låg yrkesstatus, låg lön och saknar utrustning som låter dem arbeta i sin fulla kapacitet.

Det saknas i dag nio miljoner barnmorskor och sjuksköterskor globalt, främst i världens låginkomstländer. Sverige har länge haft en framskjuten roll i frågan och arbetar aktivt genom FN och med bilateralt bistånd, bland annat till Afghanistan, för att stärka barnmorskans roll i världen.

– Vår kunskap bygger på ett långt gediget arbete och mycket forskning, vi vet att vår modell fungerar. För att minska mödra- och barnadödligheten krävs starka hälsosystem med kompetent personal som har resurser att utöva sin yrkesroll till fullo, säger Eva-Charlotte Roos.

Stor skillnad mellan stad och landsbygd

I Afghanistan är hälsosituationen fortfarande väldigt svår, bland de tuffaste i världen. Tillgången till mödrahälsovård är ojämn och det är stora skillnader mellan stad och landsbygd. Undernäring är ett allvarligt problem. Kunskapen om familjeplanering är låg, vilket leder till många och täta graviditeter. Många kvinnor som är i behov av vård har dessutom svårt att ta sig till kliniker och sjukhus på grund av dålig infrastruktur, stora geografiska avstånd och dålig säkerhet.

Sida stödjer ett par insatser i landet med barnmorskan i centrum:

• Mary Stopes International som anordnar praktisk utbildning för att höja barnmorskors kompetens i fyra provinser. Institutet stödjer också arbetet med att ta fram nationella riktlinjer.

• Svenska Afghanistankommittén som tagit initiativet till Community Midwifery Education Program (CME), ett tvåårigt utbildningsprogram
som främst riktar sig till studenter i svårtillgängliga områden. Hittills
har 401 barnmorskor tagit examen vid CME vilket motsvarar 9 procent av landets barnmorskor.

Framsteg har uppnåtts

Trots svårigheterna har vissa framsteg uppnåtts de senaste åren. Enligt statistik från FN har antalet kvinnor som dör vid födslar av levande barn mer än halverats i Afghanistan sedan 2000, men fortfarande dör 638 kvinnor per 100 000 födslar. För att uppnå FN:s Globala utvecklingsmål måste den siffran ner till 70.

En avgörande orsak till den höga mödradödligheten är den stora bristen på utbildad hälsopersonal, mödra- och barnvård inklusive preventivmedelsrådgivning, och tjänster av god kvalitet, summerar Eva-Charlotte Roos.

– Barnmorskor räddar liv, det vet vi. Men vi ska inte glömma vikten av att få
män och pojkar att bli mer engagerade i frågorna även om vi vet att det på sina håll är en stor utmaning, säger Eva-Charlotte Roos.

Text:
Görrel Espelund
Frilansjournalist 

Läs också:

Fler kvinnor föder säkrare när kunskapen höjs

Barnmorskan Hafiza informerar om preventivmedel vid varje besök 

Nytt projekt ska få män att engagera sig i kvinnors hälsa