Foto: Eva Kellström Froste

Detta hände på årsmötet 2019

Hela 90 personer samlades till årsmöte i Lund den 25 maj 2019 och fattade beslut med syftet att göra det lättare att engagera sig i SAK.

På årsmötet 2017 fattades beslut om Medlemsrörelse 2021 som handlade om att ta tag i de utmaningar som SAKs medlemsrörelse stod inför, som sviktande engagemang och svårigheter att nå nya medlemsgrupper. Därefter har projektets styrgrupp som bestått av representanter för medlemmar, styrelse och kansli, arbetat med detta, och en projektledare anställdes.

Under årsmötet presenterades resultatet av arbetet. Sedan förra årsmötet har ett pilotprojekt för ökad samverkan mellan lokalföreningarna och kansli, det så kallade Föreningsutskottet, genomförts och avslutats. Föreningsutskottet, FU, föreslog på årsmötet att SAK ska satsa på de existerande lokalföreningarna. Ett mer permanent forum som bygger på slutsatserna från FU kommer att bildas för att stärka samarbetet och från 2021 ska medlemsrörelsens arbete integreras i SAKs strategiska plan.

Det avstånd som många upplevt mellan medlemsrörelsen SAK och biståndsorganisationen SAK ska överbryggas och medlemsrörelsens arbete ska mer tydligt bli en del av SAKs arbete för visionen om ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering.

Eftersom alla inte kan, eller vill, engagera sig i en lokalförening föreslås även andra sätt att engagera sig. En temagrupp har redan satt igång på temat utbildning och i höst satsas det på en seminarieserie om hälsa och sjukvård som kanske kan leda till en ny temagrupp.

En medlem – en röst
Som en del i arbetet att göra det lättare för fler att engagera sig hade styrelsen förslagit några stadgeändringar. Den största förändringen i stadgarna är att alla medlemmar ska få rösträtt på årsmötet. Hittills har lokalföreningarna utsett ombud. Minskat antal lokalföreningar och allt fler medlemmar som inte har en lokalförening i sin närhet har lett till ett demokratiskt underskott, menar styrelsen i sitt förslag.

Alla lokalföreningar fanns representerade på årsmötet. Under diskussioner i smågrupper uttryckte många oro för att det nya systemet kan underlätta för kupper. För att motverka den risken skrivs ett antal krav in i stadgarna. Till exempel måste medlemmen ha varit medlem både under föregående och aktuellt år för att få rösträtt.

Andra spärrar är att minst 25 personer måste vara närvarande vid årsmötet och att medlemmen måste ha anmält sig senast åtta veckor före årsmötet. Trots oron lades inga alternativa förslag till beslut utan årsmötet röstade ja till styrelsens förslag. Det innebär att systemet en medlem – en röst kommer gälla nästa år.

Lokalförening istället för lokalkommitté
Årsmötet röstade också ja till Tomas Janssons förslag om att stryka benämningen lokalkommitté i stadgarna och i stället införa ”lokalförening”. Tomas Jansson, ordförande i SAKs lokalförening i Göteborg, menade att ordet ”kommitté” ofta används för att benämna en arbetsgrupp som tillsätts inom en organisation. Styrelsen höll med honom om att namnförändringen kan vara en del i att sänka trösklarna för att få fler att hitta till organisationen. Namnet på centralorganisationen, det väletablerade namnet Svenska Afghanistankommittén, är oförändrat.

Text: Eva Kellström Froste