Vad vet du om biståndet till Afghanistan?

Vi svarar på några av de vanligaste påståendena och frågorna vad gäller biståndet till Afghanistan och hur det är att verka i landet.

”Biståndet till Afghanistan är ineffektivt och ger inget resultat”

Påståendet bygger på att det går att generalisera kring bistånd som helhet, vilket det inte gör. Biståndet till Afghanistan har bland annat bidragit till att det nu går 7–8 miljoner barn i skolan, till skillnad från 2001 då motsvarande siffra var ca 500 000 barn. Mödradödligheten har nära halverats, antalet barn som fullvaccinerats har mer än fördubblats och läskunnigheten har ökat från 27 procent 2001 till 43 procent 2020. Fler exempel på resultat går att hämta i SAKs årsrapport. Det går även att läsa om många exempel på resultat i Sidas årsredovisning. Betyder det att allt bistånd är effektivt eller ger resultat? Nej. Precis som i alla andra verksamheter i samhället fungerar en del saker bra, och andra mindre bra. I debatten om biståndet görs ofta generaliseringar om att biståndet som helhet är ineffektivt eller borde skäras ner, i stället för att diskutera nyanserat. Gemensamt för bra bistånd är lokal förankring, att det fokuserar på resultat för människor i fattigdom och förtryck, och att arbetet sker transparent och i samarbeten som inkluderar relevanta förändringsaktörer. Det är värden som SAK prioriterar, men vi följer alltid upp och utvärderar vårt arbete för att säkerställa att det är effektivt.

”Biståndet till Afghanistan går till korruption och rakt ner i talibanernas fickor”

Korruption är ett av de största hindren mot utveckling i världen. Fattiga människor drabbas värst när de inte får den service och de möjligheter de har rätt till, samhällens ekonomi saboteras när pengar hamnar i fel fickor och människors förtroende för systemet minskar. De fattigaste länderna i världen är ofta präglade av utbredd korruption, likaså Afghanistan. Om svenskt bistånd ska göra skillnad måste vi arbeta just där, och vi måste arbeta mot korruption varje dag, i allt vi gör. Sanningen är att det inte går att uttala sig tvärsäkert om hur stor korruptionen är, eftersom den till sin natur är dold. De sammanställningar som till exempel Världsbanken och Sida har gjort av fall där korruption upptäckts och pengar krävts tillbaka kan mätas i promille av biståndet. Men det är osannolikt att det ger hela bilden. Vad gäller Afghanistan specifikt har talibanernas maktövertagande inneburit att det stöd som tidigare gick via staten nu är fryst. Efter övertagandet ströp internationella givare allt statligt stöd, för att förhindra att pengar hamnar i talibanernas fickor. SAK var en av de första organisationerna som började redovisa alla fall av korruption i vår egen årsrapport. SAK har nolltolerans mot korruption och arbetar aktivt för att förebygga och utreda korruption i alla dess former. Det är viktigt att förhindra alla typer av maktmissbruk för egen vinning, inte enbart stöld eller missbruk av pengar. Läs mer om hur SAK arbetar mot korruption här.

”Det är bra att biståndet till Afghanistan skärs ner”

Ett minskat bistånd skulle innebära att en av världens fattigaste befolkningar skulle drabbas hårt.  Biståndet till Afghanistan har bland annat bidragit till att det nu går 7–8 miljoner barn i skolan, till skillnad från 2001 då motsvarande siffra var ca 500 000 barn. Mödradödligheten har nära halverats, antalet barn som fullvaccinerats har mer än fördubblats och läskunnigheten har ökat från 27 procent 2001 till 43 procent 2020. Detta är framsteg som är värda att försvara. Afghanistan befinner sig just nu i en svår kris där nästan hela landets befolkning på ca 40 miljoner invånare snart riskerar att leva i fattigdom. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta. Att i det läget skära ner biståndet är oansvarigt. Den senaste tidens aviserade nedskärningar av biståndet kommer att drabba världens mest fattiga och utsatta.

”Vi har inte råd med bistånd när vi har så stora problem i Sverige”

Sverige har råd. Sveriges finanser är starka, Riksgäldens senaste prognos pekade på ett oväntat stort budgetöverskott i år. Trots det sätts ofta olika politikområden mot varandra. Sverige har åtagit sig till ett 1 procentsmål som går ut på ett generöst och effektivt bistånd. Biståndet är inte bara välgörenhet, det är en investering i en säkrare värld med mindre fattigdom och förtryck, som står bättre rustad att möta klimatförändringar och där färre tvingas leva på flykt. Det är en värld som är säkrare för oss alla.

”Vi har inte råd med bistånd när vi har så stora problem i Sverige”

Sverige har råd. Sveriges finanser är starka, Riksgäldens senaste prognos pekade på ett oväntat stort budgetöverskott i år. Trots det sätts ofta olika politikområden mot varandra. Sverige har åtagit sig till ett 1 procentsmål som går ut på ett generöst och effektivt bistånd. Biståndet är inte bara välgörenhet, det är en investering i en säkrare värld med mindre fattigdom och förtryck, som står bättre rustad att möta klimatförändringar och där färre tvingas leva på flykt. Det är en värld som är säkrare för oss alla.

“Det är väl bra att vi kan hjälpa flyktingar från Ukraina med hjälp av vårt generösa bistånd?“

Regeringen har beslutat att sammanlagt 10,3 miljarder kronor ska tas från biståndet under 2022 för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. Beslutet fattades i ljuset av kriget i Ukraina. Samtidigt är behoven globalt större än någonsin med en klimatkris, utbredd och växande fattigdom samt ökade livsmedelspriser. Varför ska då fattiga människor i konfliktdrabbade länder som Afghanistan, Syrien och Etiopien betala notan för vårt flyktingmottagande? Beslutet att använda biståndet för att finansiera flyktingmottagande innebär att Sverige blir det största mottagarlandet för svenskt bistånd. Självklart ska Sverige ta emot människor på flykt, men vi har råd att göra detta utan att ta resurser från världens mest utsatta. Sverige kan bättre!

Hur är situationen för kvinnor och flickor i Afghanistan nu?

Situationen för kvinnor och flickor är väldigt allvarlig just nu. Många av de fri- och rättigheter som har uppnåtts under de senaste 20 åren håller på att gå förlorade. Det införs allt striktare krav på segregering mellan män och kvinnor. Kvinnor är uteslutna från politiskt beslutsfattande och det finns ingen rättssäkerhet. Kvinnors rörelsefrihet har begränsats, flickor har inte tillgång till utbildning efter årskurs 6, och det har införts krav på att kvinnor måste täcka ansiktet i offentliga miljöer. Samtidigt pågår det en humanitär kris där kvinnor och flickor är särskilt sårbara.

Vad gör SAK för att stärka rättigheterna hos den afghanska befolkningen, i synnerhet kvinnor och flickor? 

I SAK:s program ingår sjukvård, utbildning och landsbygdsutveckling, och kvinnor och flickor är en av våra främsta målgrupper. Till exempel är 60 procent av eleverna i våra skolor flickor och vi fortsätter kämpa för flickors rätt till utbildning. Vi ökar medvetenheten i lokalsamhällen om kvinnors rättigheter. Vi utbildar barnmorskor för att kvinnor ska få säkrare graviditet och förlossning. Vi utbildar kvinnor till sjuksköterskor och fysioterapeuter. Vi har utbildningar för kvinnor som vill bli lärare för att säkerställa att flickor ska få gå till skolan. När talibanerna ökar kraven på könssegregering kommer behovet av kvinnor som är lärare och sjukvårdspersonal att öka ytterligare. Vi bedriver också ett påverkansarbete där vi verkar för att stärka kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan.

Kan ni fortsätta ert arbete trots att talibanerna har tagit över makten?

Ja, SAK stannar kvar. Vi har arbetat i Afghanistan i 40 år, även när talibanerna hade makten på 90-talet. Under den tiden har utvecklingen, trots konflikter och ett svårt säkerhetsläge, tagit enorma kliv framåt. Vi vet att det ställer krav på stor lokalkännedom och långsiktighet. Genom att finnas på plats lokalt, på landsbygden, skapas ett långsiktigt förtroende. Ett förtroende som är helt avgörande för en varaktig utveckling.

Hur kan man långsiktigt stötta den afghanska befolkningen utan att stötta regimen?

Det är en fråga som många funderar på just nu. Det mest långsiktiga är att stärka ett lands egen förmåga att tillgodose sin befolknings rättigheter, men eftersom vi inte kan samarbeta med regimen i Afghanistan nu så arbetar vi på andra sätt för det afghanska folkets rättigheter. SAK fortsätter att tillhandahålla grundläggande tjänster för det afghanska folket, såsom sjukvård och utbildning för både flickor och pojkar. Det är jätteviktigt för att ge förutsättningar för en bättre framtid. Att utbilda kvinnor så att de kan arbeta som lärare, sjuksköterskor och barnmorskor är ett sätt att stötta folket långsiktigt. Att till exempel stärka lokalt civilsamhälle och skapa arbetsmöjligheter är också viktigt för att stötta den afghanska befolkningen på lång sikt. Därför är biståndet fortfarande viktigt.

Vad kan man göra för att hjälpa?

Som individ kan man ofta känna sig maktlös eller otillräcklig och det är svårt att veta vad man kan göra för att hjälpa till. Vill du engagera dig för Afghanistan och SAK? Läs mer här om hur du kan engagera dig.