Anmäl korruption eller oegentligheter

Afghanistankommittén arbetar för att motverka korruption på alla nivåer och i alla former. Detta görs i första hand genom att slå vakt om tydliga rutiner och regelverk, goda kontrollfunktioner och transparens.

Ingen organisation är immun mot korruption och andra oegentligheter, men Afghanistankommittén löper särskilda risker då Afghanistan är ett av världens allra mest korruptionsutsatta länder. Korruption genomsyrar offentliga och privata strukturer, har starka kopplingar till den kriminella ekonomin och får allvarliga konsekvenser för våra målgruppers liv och vardag. Till slut innebär korruption att mänskliga rättigheter åsidosätts.

Både givare och målgrupperna på den afghanska landsbygden, liksom myndigheter, framhåller ofta Afghanistankommitténs arbete som effektivt och organisationen som vaksam mot korruption. Detta kan bara upprätthållas genom en kombination av effektivitet i arbetet, ett starkt försvar för våra målgruppers rättigheter och nolltolerans mot korruption. Afghanistankommitténs Antikorruptions-Policy hittar du här

Alla anställda är skyldiga att rapportera misstänkta oegentligheter, men även medlemmar, målgrupper, samarbetspartners och allmänhet fyller en viktig roll. Vem som helst kan anmäla oegentligheter genom Afghanistankommitténs så kallade visselblåsarfunktion genom att skriva till fightcorruption@sca.org.af

Alla oegentligheter som rapporteras kommer att följas upp av SAKs Anti-Corruption Committee (ACC). Den består av Generalsekreterare, landscheferna i Sverige och Afghanistan, samt chefen för Afghanistankommitténs internrevision.

En anmälan om misstänkt korruption kan göras på flera sätt:

 • I meddelandefältet högst upp på sidan (kommer snart).
 • E-post kan skickas till fightcorruption@sca.org.af, på svenska eller engelska.
 • Anställda vid Afghanistankommitténs kontor i Kabul eller regionkontor kan lämna skriftlig anmälan i en särskild brevlåda i administrationsbyggnaden.
 • Alla anställda kan tala med sin chef, avdelningsdirektörer eller landschef och informera om misstänkta oegentligheter. Det krävs inte överordnad chefs samtycke för att informera om oegentligheter till dennes överordnade. Den som mottar information om oegentligheter är skyldig att dokumentera dessa och skicka till Afghanistankommitténs Anti-Corruption Committee genom något av de tre sätten ovan.
 • Per telefon till 0093 705 031 742 (Enheten för Internrevision i Afghanistan). SMS och röstmeddelande är också möjliga att ta emot.

Att tänka på när du anmäler misstänkt korruption eller andra oegentligheter

 • Du bör bifoga tillräckligt och relevant underlag för att möjliggöra uppföljning av ärendet.
 • Anmälan måste omfatta en beskrivning av det inträffade. Om det inte är uppenbart är det bra om du också motiverar varför det anmälda utgör en oegentlighet.
 • Tids- och datumangivelser, liksom namn på eventuellt inblandade underlättar uppföljningen. Eventuell dokumentation bifogas om möjligt.
 • Du kan vara anonym, men tänk på att om vi inte kan kontakta dig under utredningen minskar sannolikheten för att den ska ge resultat. Vi ser därför helst att du lämnar namn och kontaktuppgifter. Afghanistankommittén arbetar för att helt skydda anmälare från negativa konsekvenser. Om kontaktuppgifter inkluderas kommer Afghanistankommittén att skicka ett kvitto på att anmälan har mottagits.

Vad händer när du anmält misstänkt korruption eller andra oegentligheter?

Alla processer inom Afghanistankommitténs anti-korruptionsarbete ägs av generalsekreteraren. Landscheferna i Sverige och Afghanistan beslutar om åtgärder, inklusive disciplinära åtgärder. Antikorruptionskommittén sammankallas regelbundet och överser utredningarna och resultaten i varje enskilt fall. Afghanistankommittén bedömer och undersöker alla inkomna anmälningar så fort som möjligt.  På grund av ibland svåra omständigheter, risker och vikten av att inte sprida information under pågående utredning så kan dock vissa ärenden ta lång tid att utreda. Det kan också vara så att en viss anmälan inordnas i en större utredning. Respektive landchef är dock alltid skyldiga att återkomma till anmälaren och informera om att ärendet är utrett (eller inte) samt utgången av utredningen.

Alla fall av oegentligheter rapporteras regelbundet till styrelsen och givare. I de fall som involverar partnerorganisationer ska Afghanistankommittén vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa att partnerorganisationerna vidtar lämpliga åtgärder.

När en anmälan har skett hanteras ärendet enligt nedan:

 1. Registrering:  Alla anmälda fall går direkt till Afghanistankommitténs Anti-Corruption Committee (ACC) och registreras för uppföljning av vår enhet för internrevision.
 2. Bedömning: Landchefen bedömer anmälan i tre avseenden:

a) Innehåller anmälan tillräckligt med information för att ärendet ska vara möjligt att utreda? Exempel på när så inte är fallet är när lämnade uppgifter är svepande eller vaga, eller avgörande information saknas, till exempel på vilken ort oegentligheten har skett. Om en anmälan inte bedöms möjlig att gå vidare med sparas den ändå i minst tolv månader om ytterligare information skulle komma fram.

b) Sker anmälan i ett större sammanhang? En anmälan kan verka obetydlig, men det är väsentligt att klarlägga om det är en del av en serie anmälningar mot en viss företeelse, grupp av personer eller ett kontor.

c) Vilken eller vilka typer av oegentlighet avser informationen? Det är avgörande att klargöra om informationen indikerar brott mot till exempel Afghanistankommitténs uppförandekod, brott mot regelverk i genomförandet av programinsatser, oegentligheter i personalfrågor eller rekrytering, eller upphandling. Det kan också vara en kombination av en eller flera kategorier. För varje kategori finns definierade vidare åtgärder.

 1. Undersökning: Om den preliminära bedömningen ovan indikerar att oegentligheter av något slag föreligger beslutar landchefen i respektive land om utredning. Utredningen genomförs av enheten för internrevision eller av en särskilt utsedd kommitté. Afghanistankommittén meddelar finansiärer om vad som rapporterats och att undersökning pågår.
   
 2. Två rapporter lämnas till landchefen; en om det undersökta fallet samt en om vilka förbättringar som krävs inom Afghanistankommitténs system, inklusive en handlingsplan för genomförande. Utredningarna ligger till grund för landschefens vidare beslut.

I alla fall av bekräftat bedrägeri eller korruption kommer Afghanistankommittén alltid att:

 • Med kraft sträva efter att återfå eventuellt förlorade tillgångar.
 • Vidta lämpliga interna disciplinära åtgärder.
 • Stärka rutiner och intern kontroll för att undvika upprepning.
 • Informera Afghanistankommittén s styrelse om det inträffade och planerade åtgärder i fallet.
 • Informera berörda finansiärer om det inträffade.

Skydd av visselblåsare

Afghanistankommittén är skyldigt att skydda anmälare genom att aldrig röja dennes identitet, samt vid behov genomföra åtgärder för att förhindra repressalier. Lämnad information konfidentiellt. Om information skulle läcka betraktas detta som försvårande av utredning och kommer i sig bli föremål för utredning och disciplinära åtgärder.

Att som anmälare inte agera i god tro, utan uppsåtligen anmäla i syfte att skada annan kan i sig bli föremål för utredning och disciplinära åtgärder.

Uppdaterad 2019-08-27.