En pojke räcker upp handen, omgiven av sin klass

Sprid vårt budskap

Svenska Afghanistankommitténs arbete har stor betydelse i många människors vardag. En förutsättning för att det arbetet ska kunna fortsätta är att vi i Sverige sprider information, bygger stöd och bildar opinion. Som medlem gör du oss ännu starkare och ditt engagemang sprider kunskap och skapar opinion, du är otroligt viktig för oss.

VISION: Ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering där mänskliga rättigheter respekteras och alla lever i värdighet, med lika möjligheter och i social rättvisa.

UPPDRAGET | Ge människor makt över sin utveckling och sina liv

SAKs uppdrag är att ge individer, lokalsamhällen och lokala organisationer, främst på landsbygden och främst kvinnor, flickor, pojkar och särskilt utsatta grupper såsom personer med funktionsnedsättning möjlighet att fullt ut delta i samhället och påverka sin egen utveckling.

”Kvinnor, flickor, pojkar och särskilt utsatta grupper såsom personer med funktionsnedsättning ”

SAK gör detta genom ett nära samarbete med lokalsamhällen, lokala och nationella organisationer inom det civila samhället och relevanta myndigheter, samt genom att kombinera kapacitetsutveckling, påverkansarbete och tillhandahållandet av tjänster.

SAKs verksamhet bygger på dessa värderingar:

Lyhördhet: Vi arbetar tillsammans med våra målgrupper för att möta deras behov med tonvikt på lokalt ägarskap.

Opartiskhet: Vi tar inte ställning i konflikter och är opartiska när det gäller sociala, etniska partipolitiska intressen och värnar samtidigt vår skyldighet att vara inkluderande och icke-diskriminerande.  

Jämlikhet: Vi främjar lika möjligheter för alla, inklusive kvinnor, flickor, pojkar och personer med funktionsnedsättning.

Social rättvisa: Samtidigt som vi arbetar för allas rättigheter, vet vi att skillnader i till exempel kön och individuella förmågor ger upphov till olika behov och intressen.

Integritet: Vi är trogna vårt uppdrag, är ärliga och öppna i allt vad vi gör och säger, upprätthåller en anda av öppenhet och gemenskap med intressenter, och är alltid beredda på att stå till svars för våra handlingar.