Bibi Shirin har kunnat skaffa höns. Det här är första gången i sitt liv som hon har höns. Det är en kamp, men den kommer att ge resultat. Vi kommer att få ägg och tjäna pengar, säger hon. | Foto: Malin Hoelstad

71% Av de som genomgått SAKs yrkesutbildning får jobb eller startar egen verksamhet

Sjävförsörjningsprojekt i byn Paghmaneh, utanför Mazar-e Sharif i norra Afghanistan | Foto: Malin Hoelstad

Självförsörjning

Kvinnor, personer med funktionsnedsättning och marginaliserade hushåll på landsbygden måste ha säker försörjning som ger trygghet i tider av kris och nödsituationer.

Kvinnor, personer med funktionsnedsättning och marginaliserade hushåll på landsbygden måste ha säker försörjning som ger trygghet i tider av kris och nödsituationer.

Fattigdomen på landsbygden är utbredd och möjligheterna till långsiktig försörjning är mycket begränsade. Att försäkra sig om försörjning till familjen är viktigt för alla människor, men svårare i tider av konflikt, missväxt eller naturkatastrofer.

SAK stödjer människor att förbättra sina försörjningsmöjligheter, hitta flera källor till inkomst och bygga ekonomisk motståndskraft genom att erbjuda till exempel företagsutbildning eller mikrolån för eget företagande.

Rättighetsperspektivet, som är grunden i allt SAK gör, innebär att alla grupper måste inkluderas. SAK riktar insatser särskilt mot kvinnor och människor med funktionsnedsättningar. Människor som på grund av andras värderingar och okunskap ofta befinner sig i ett utanförskap. Då kvinnor oftast är utestängda från arbetsmarknaden är de särskilt utsatta när de själva ansvarar för hushållets försörjning.

Även om Afghanistan har urbaniseras snabbt under det senaste decenniet uppskattar man att tre fjärdedelar av landets befolkning bor och försörjer sig på landsbygden. Jordbruk och boskapsskötsel är den viktigaste försörjningen. Men krig och naturkatastrofer har satt djupa spår på landsbygden. Förstörelse av den infrastruktur som fanns på vissa platser, till exempel konstbevattningssystem, har lett till att möjligheten att försörja sig försämrats än mer.

Man uppskattar att minst tre miljoner afghaner idag lever med någon form av funktionsnedsättning. Hälften av dessa är i arbetsför ålder och står i hög grad utan försörjning. Den som dessutom är kvinna är dubbelt diskriminerad. Erfarenheten visar att de människor med funktionsnedsättning som ändå lyckas försörja sig själva ofta driver egen verksamhet, till exempel en mindre butik eller har traditionella yrken som mattväverskor eller sömmerskor.

Vad gjorde SAK under 2015

SAK stöder människor på landsbygden och prioriterar särskilt kvinnor och personer med funktionsnedsättningar genom att förstärka deras förmåga att försörja sig själva och hitta fler inkomstkällor.

Medlemmarna i självhjälpsgrupper sparar pengar tillsammans och lånar ut till dem som vill bredda sin inkomstbas genom eget företagande. Förmågan att bidra till familjens försörjning skapar ekonomisk och social status. Detta är betydelsefullt för att öka hushållets motståndskraft, men ger också kvinnor med försörjningsansvar mer makt över sin tillvaro och motverkar diskriminering av människor med funktionsnedsättning.

Självhjälpsgrupper samlade under året in över 1 miljon afghani, vilket motsvarar ca 125 000 kr. Det kan verka blygsamt, men en majoritet av människorna i landet lever på mindre än 8 kr om dagen. SAK erbjuder också dessa grupper räntefria lån för nystartade verksamheter.

Under 2015 stödde SAK genom lokala utvecklingsråd 221 självhjälpsgrupper med fler än 3 300 medlemmar. SAK erbjuder praktisk utbildning i sömnad, hönsuppfödning, grönsaksodling, tvåltillverkning och mattvävnad. Kurser ges också i företagsutveckling, datoranvändning, försäljning och marknadsföring samt metoder för gemensamt beslutsfattande. Under 2015 genomgick fler än 550 personer kurser såsom dessa, varav drygt hälften var kvinnor.

Ny verksamhet

För att ytterligare stärka kompetensen hos självhjälpsgrupperna inledde SAK under 2015 ett kunskapsutbyte mellan byar. Medlemmar i självhjälpsgrupper besökte andra byar för att se hur de arbetar med till exempel mikrolån, bokföring, ledarskap och affärsutveckling. Att knyta byar till varandra visade sig gynna erfarenhetsutbyte och skapa nätverk för handel.

Insatser som förändrar

Insatser som prioriterats utifrån ett rättighetsperspektiv har i många fall lett till ökad självkänsla hos människor med funktionsnedsättning. Efter yrkesutbildning och räntefria lån klarar de ofta sin egen försörjning bättre. Kvinnor och män med funktionsnedsättning kunde under 2015 starta eget, utöka befintlig verksamhet eller diversifiera sin inkomst. Exempel på verksamheter som startades under året var biodling, matt- och väsktillverkning och mindre butiker.

SAK främjar nätverk och olika former av partnerskap för utsatta grupper på landsbygden. Ett exempel är det nätverk som bildades när 92 kvinnliga skräddare från Dehdadi i provinsen Balkh gick samman. Syftet var att öka medlemmarnas inkomster genom att tillhandahålla bland annat marknadsföring samt slå vakt om god kvalitet och inköp av bra material.

Under 2015 genomfördes en studie om yrkesutbildningarnas eff­ekter och inverkan på hur många kursdeltagare som faktiskt förbättrat sin försörjning. Studien visade att 71% av dem som genomgått yrkesutbildning hade fått jobb eller startat egen verksamhet.

Utmaningar och problem

Återigen var den stora utmaningen för SAK det försämrade säkerhetsläget. Några aktiviteter har skjutits upp till 2016. Detta berodde på en kombination av orsaker, bland annat på utdragna förhandlingar mellan afghanska myndigheter vilket försenade insatser, men det är också en konsekvens av den svenska kronans värdeminskning mot den amerikanska dollarn under 2015. Den ledde till budgetunderskott och osäkerhet om vad finansieringen skulle räcka till, samt omfördelningar. En följd blev att 45 så kallade spar- och låneföreningar, motsvarande 750 hushåll, inte kunde upprättas som planerat och därmed varken kunde få undervisning eller lån. Arbetet påbörjades och kommer att fortsätta under 2016. Arbete inom detta område är fortfarande en relativ ny verksamhet för SAK.