Inflytande och delaktighet

Vi arbetar för att alla medborgare i Afghanistan ska ha en möjlighet att påverka sin situation.

Graden av ekonomisk och social utveckling på den afghanska landsbygden är mycket låg. Konflikt, korruption och misskötsel i förvaltningen för med sig att lokalsamhällen har begränsade möjligheter att åstadkomma förändring. Människor blir maktlösa, inriktade på att överleva och kan varken hävda sina rättigheter gentemot myndigheter och får svårt att själva genomföra de insatser de bedömer sig behöva.

Allas rätt till inflytande

Att bidra till fungerande samhällsstyrning på lokal nivå är en viktig del av SAKs arbete, men att engagera sig lokalt och kräva sin rätt är varken enkelt eller riskfritt. Konflikten mellan stat och beväpnade oppositionsgrupper om makt och inflytande leder till ytterligare osäkerhet. De som drabbas hårdast är grupper som redan lever i utsatthet – kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och marginaliserade grupper på landsbygden. Andra återkommande problem är statens generella svaghet, lokala myndigheters oförmåga och begränsade resurser.

Ett stort problem är den ojämlika representationen i lokala beslutsorgan. Kvinnor och personer med funktionsnedsättning är oftast uteslutna från att delta och fatta beslut, vilket leder till att deras rättigheter inte tillgodoses. Deras intressen tas tillvara i lägre utsträckning av både myndigheter och byarna själva.

Vad gör SAK

Lokalt självstyre

Kvinnor och människor med funktionsnedsättning är grupper som av tradition inte inkluderats i gemensamt beslutsfattande. Det ligger därför i SAKs uppdrag att stärka dessa gruppers deltagande. Representationen i både självhjälpsgrupperna och utvecklingsråd är viktig och de ska spegla samhället i stort.

För att uppnå förändring behövs samordnade insatser inom flera områden. I byar får utvecklingsråd och organisationer stöd av SAK att planera och budgetera sitt arbete, liksom stöd i argumentera för sina rättigheter gentemot beslutsfattare. 

Personal på lokala myndigheter får grundläggande datorutbildning för att mer effektivt kunna utföra sitt arbete. Utbildningen har varit mycket uppskattad och myndigheterna har begärt en förlängning av utbildningen.

Vi stöder och hjälper till att bilda lokala råd, så kallade shuras. De gör möjlighet till inflytande och delaktighet i beslut som rör byns framtid, även för grupper som i vanliga fall exkluderas. SAK erbjuder råden utbildning om projektledning, jämställdhet och konfliktlösning, men också mänskliga rättigheter och lagar. Råden tillsätts genom lokala val.

Infrastruktur en förutsättning för utveckling

För att möta de stora behoven av till exempel rent vatten, skolbyggnader eller andra gemensamma anläggningar på landsbygden genomför utvecklingsråden varje år projekt. Tillsammans med SAK diskuterar och beslutar råden om prioriteringar. Representationen i råden måste vara bred och inkluderande. De över 300 projekt som genomfördes under 2015 omfattade bland annat vattenkraftverk, dricksvattenbrunnar, ledningar, vägar, murar och konstbevattning. Byar bands samman genom vägar. Dessa skapar kontaktytor som är viktiga både av sociala och ekonomiska skäl.

Ny verksamhet

För att utvärdera både lokal styrning och möjligheten till hållbar försörjning genomförde SAK under 2015 en utvärdering av kapaciteten hos lokala myndigheter i de två provinserna Samangan och Balkh. Det framkom brister inom uppföljning, god styrning, transparens och ledarskap. För att möta dessa brister initierade SAK arbete för att stärka kompetensen inom distriktsguvernörernas organisation.

SAK är medveten om att de lokala hälsoråden är svaga i de områden inom vilka organisationen ansvarar för hälsovården. Generellt är kvinnor och människor med funktionsnedsättningar underrepresenterade, och råden kan ofta varken utöva påverkansarbete mot myndigheter eller leda långsiktig utveckling i sitt område. Under 2015 genomgick 20 hälsoråd utbildning och fick stöd för planering.

Insatser som leder till förändring

Förutom att utvecklingsråden genomför projekt som förbättrar människors livssituation skapas också arbetstillfällen. Högre och säkrare inkomst får ringar på vattnet, möjligheter till självständighet öppnas. En viktig e­ffekt av dessa lokala projekt är att de uppmuntrar människor till andra gemensamma insatser och därmed makt och ägarskap över utvecklingen. SAK har också konstaterat att rådens projekt har gjorts e­ffektivare och bättre med tiden – deras förmåga har helt enkelt blivit bättre.

Både SAK och andra organisationer har under många år arbetat med traditionella informations- och utbildningsinsatser, men också strävat efter bli mer synliga i lokala medier. Vi kan se att medvetenheten om barns rättigheter har ökat, om än långsamt. Det finns exempel på lokala myndigheter som nu i högre grad uppfyller sina skyldigheter genom att till exempel att ta över ansvaret för kliniker för sjukgymnastik eller genom att anställa mer personal vid rehabiliteringskliniker. Det görs också framsteg när det gäller att integrera barn med funktionsnedsättningar i skolor som drivs av staten.

Utmaningar och problem

Konflikter och dålig säkerhet drabbade provinsen Ghazni mycket hårt och påverkade möjligheterna till uppföljning av arbetet. På få andra platser kunde talibanerna lika framgångsrikt ta kontroll över distrikten med följden att SAK fick ställa in ett antal planerade möten och workshops som skulle ha handlat om vikten av deltagande i lokalt beslutsfattande.

I områden där SAK genomför sitt arbete inom det så kallade Nationella solidaritetsprogrammet har detta varit särskilt bekymmersamt. Talibanerna ser programmet som ett statligt initiativ som syftar till att stärka regeringen snarare än att stärka lokalsamhällena. Ett exempel på konsekvenserna av detta är att SAK blev tvunget att omlokalisera flera insatser och avsluta arbete med 109 byråd i distriktet Jaghato i provinsen Wardak, och 12 byråd i Dar-e Suf i Samangan.