Anmäl oegentligheter

Skriv ditt tips i detta meddelandefält. Läs mer nedan för vilken information du behöver lämna för att vi ska kunna gå vidare med din anmälan. (Fältet kan förstoras genom att dra i markeringen längst ned till höger.)
Samtycke *Detta fält är obligatoriskt.

Jag har tagit del av SAKs integritetspolicy. Med just detta formulär gör vi så mycket som möjligt för att inte koppla det till några personuppgifter. Vi sparar inga IP-uppgifter kopplade till användandet av detta formulär.

Misstänkt korruption eller andra oegentligheter

SAKs övergripande policy understryker att organisationen ska motverka korruption på alla nivåer och i alla former. Detta görs i första hand genom att slå vakt om tydliga rutiner och regelverk, goda kontrollfunktioner och hög transparens.

Ingen organisation är immun mot korruption och andra oegentligheter, men SAK löper särskilda risker då Afghanistan är ett av världens allra mest korruptionsutsatta länder. SAK är mycket medveten om att korruption genomsyrar offentliga och privata strukturer, har starka kopplingar till den kriminella ekonomin och får allvarliga konsekvenser för våra målgruppers liv och vardag. Till slut innebär korruption att mänskliga rättigheter åsidosätts.

Både givare och målgrupperna på den afghanska landsbygden, liksom myndigheter, framhåller ofta SAKs arbete som effektivt och organisationen som vaksam mot korruption. SAK är mycket angeläget om att upprätthålla detta, vilket bara kan göras genom en kombination av effektivitet i arbetet, ett starkt försvar för våra målgruppers rättigheter och nolltolerans mot korruption.

SAKs arbete mot korruption regleras i SAKs anti-korruptionspolicy. SAK definierar bedrägeri och korruption som bland annat:

Korrupt beteende: missbruk av ställning och inflytande för egen vinning genom att erbjuda, ge, ta emot eller begära, direkt eller indirekt, vad som helst av värde i syfte att gynna annan part eller påverka dess agerande.

Bedrägeri: att handla eller underlåta att handla, på ett sätt som medvetet eller genom vårdslöshet vilseleder för egen vinning eller för att undvika ett åtagande. Bedrägeri kan inkludera förskingring av medel eller tillgångar, förfalskning, stöld, nepotism, undanhållande av väsentliga fakta eller missbruk av tillgångar för andra ändamål än vad som anges i givaravtal.

Påtryckningar och tvång: att försämra eller skada en part eller dennes egendom, eller hota med det, i syfte att påverka agerande.

Samtliga riskområden för korruption i Afghanistan är relevanta även för svenska förhållanden, där också hantering av insamlade medel och föreningstillgångar tillkommer.

Som ett komplement till regelverk och kontroll har SAK sk whistlblower-funktioner både i Afghanistan och i Sverige. Alla anställda är skyldiga att rapportera misstänkta oegentligheter, men även medlemmar, målgrupper, samarbetspartners och allmänhet fyller en viktig roll.

Att tänka på när du anmäler misstänkt korruption eller andra oegentligheter

Anmälare bör bifoga tillräckligt och relevant underlag för att möjliggöra uppföljning av ärendet. Anmälan måste omfatta en beskrivning av det inträffade, vid eventuell oklarhet motiveras också varför det anmälda utgör en oegentlighet. Tids- och datumangivelser, liksom namn på eventuellt inblandade underlättar uppföljningen. Eventuell dokumentation bifogas om möjligt.

Anmälare bör uppge namn och kontaktuppgifter. SAK har begränsade möjligheter att följa upp anonyma anmälningar, och kommer inte att agera på anonyma anklagelser om inte särskilda skäl för anonymiteten anges. Om anmälan sker anonymt bör också bevis eller starka belägg för bedrägerier eller korruption presenteras. SAK strävar efter att helt skydda anmälare från negativa konsekvenser. Om kontaktuppgifter inkluderas kommer SAK att skicka ett kvitto på att anmälan har mottagits.

En anmälan om misstänkt korruption kan göras på flera sätt.

  • Skriv ditt tips i meddelandefältet högst upp på sidan (kommer snart).
  • Ett e-mail kan skickas till fightcorruption@sca.org.af, på både svenska och engelska.
  • Anställda vid SAKs kontor i Kabul kan lämna skriftlig anmälan i en särskild brevlåda i administrationsbyggnaden.
  • Anställda eller andra berörda som finns närmare SAKs fält- eller projektkontor kan lämna rapport i förseglat kuvert till anställd med rätt att registrera försändelser med SAKs interna kurirservice. Försändelsen adresseras till Corruption Prevention Committee (CPC) och lämnas i en särskild brevlåda i administrationsbyggnaden.

Corruption Prevention Committee består av SAKs finanschef, chefen för internrevision, samt chefen för programimplementering.

Hantering av korruptionsfall efter anmälan

Efter anmälan av välgrundade misstankar eller bevisade fall av oegentligheter eller korruption informerar Corruption Prevention Committee SAKs ledning. Informationen ska innehålla:

Beskrivning av fallet, inblandade, omfattning, tagna steg för att utreda och åtgärda det inträffade, rekommenderade disciplinära åtgärder och/eller rättsliga påföljder. Beskrivningen understöds om möjligt med relevant dokumentation, tex skriftliga uttalanden, kopior av dokument etc.

I förekommande fall; rekommenderade åtgärder för att återfå förlorade medel.
En uppskattning av i vilken omfattning SAKs regelverk och kontrollmekanismer har kringgåtts och en beskrivning av hur det varit möjligt.
Förslag till hur interna riktlinjer, rutiner och kontrollfunktioner kan stärkas för att förhindra att det inträffade upprepas.
Hur och när ärendet förväntas vara hanterat och åtgärder genomförda.

I alla fall av bekräftat bedrägeri eller korruption kommer SAK alltid att:

- Med kraft och beslutsamhet sträva efter att återfå eventuellt förlorade tillgångar.
- Vidta lämpliga interna disciplinära åtgärder.
- Stärka rutiner och intern kontroll för att undvika upprepning.
- Informera SAKs styrelse om det inträffade och planerade åtgärder i fallet.
- Informera Sida och andra berörda givare om det inträffade och planerade åtgärder i fallet.

Skydd av visselblåsare

All information skickad per brev eller e-mail hanteras konfidentiellt. Efter CPCs slutsats och beslut i ärendet förstörs det inrapporterade underlaget.

CPC är skyldiga att skydda anmälare genom att aldrig röja dennes identitet för någon utomstående, samt vid behov genomföra åtgärder för att förhindra repressalier.

CPC kommer också att föreslår hantering av fall där uppföljning ger belägg för att anmälare inte agerat i god tro, utan uppsåtligt har anmält i syfte att skada annan eller på annat sätt vilselett kommittén för egen vinning eller hämnd. Detta för att ge skydd åt personer som felaktigt anklagats för bedrägeri och korruption.