Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket!

ÅRSMÖTESUTTALANDE 2017 "SAK arbetar för utveckling i Afghanistan och är inte en asylpolitisk organisation. SAKs biståndsverksamhet syftar till drägligare villkor för folket i Afghanistan och på lång sikt till undanröjande av orsakerna till människors flykt från landet."

Konflikten mellan regimen i Afghanistan och olika väpnade oppositionsgrupper har intensifierats och under 2016 rapporterades det största antalet civila offer på många år.

Alltfler distrikt kontrolleras av väpnade motståndsgrupper. Arbetslösheten är hög, fattigdom och korruption utbredda. Rättssäkerheten är mycket svag, i synnerhet för kvinnor. Statsmaktens legitimitet är fortsatt ifrågasatt. Den ekonomiska tillväxten är svag samtidigt som biståndet minskar. Befolkningen har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Många afghaner flyr, både inom och utom landet.

Under 2015 sökte runt 42 000 afghanska flyktingar asyl i Sverige. Efter det att Sverige, liksom Europa, tillslutit sina gränser har betydligt färre anlänt. För närvarande riktas uppmärksamheten främst mot det stora antal afghaner som nekas asyl och skall utvisas och återsändas.

SAK arbetar för utveckling i Afghanistan och är inte en asylpolitisk organisation. SAKs biståndsverksamhet syftar till drägligare villkor för folket i Afghanistan och på lång sikt till undanröjande av orsakerna till människors flykt från landet.

Enligt stadgans portalparagraf ska SAK ”sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk”. Att sprida kunskap och information om landet är alltså en hörnsten i SAKs arbete.

SAKs utgångspunkt när det gäller migration handlar om dess effekter i Afghanistan. Afghaner beräknas i dag vara världens tredje största externa flyktinggrupp och Afghanistan hyser samtidigt 1,5 miljoner internflyktingar. Bara under 2016 tvingades över en halv miljon afghaner i Pakistan att återvända till Afghanistan, ett land med eskalerande interna och regionala konflikter.

Återsändande av flyktingar har bidragit till sjunkande löner, stora påfrestningar inom redan belastade sektorer såsom undervisning och sjukvård och bidragit till lokala konflikter om land och naturtillgångar. Etniska konflikter har skärpts. Återsändande under tvång bidrar därmed till destabilisering och motverkar de mål biståndet arbetar för.

SAK anser att det är orimligt att återsända familjer, ensamkommande unga vuxna eller barn med svagt socialt nätverk i dagens Afghanistan.

SAKs informationsarbete ska bidra till att myndigheter, enskilda organisationer och en bred allmänhet får ökad kunskap om säkerhetssituationen och övriga relevant förhållanden i Afghanistan som har en påverkan på beslut om flykting- och migrationsstatus.

Sverige bör vidare vid prövning av migrationsstatus och vid återsändande till Afghanistan vägledas av FN:s flyktingorgan UNHCR:s rekommendationer.

SAK uppmanar Migrationsverket att noga följa säkerhetsläget och inte göra generaliserande bedömningar då säkerhetsläget ständigt förändras i Afghanistan.

SAK uppmanar det internationella samfundet att beakta konsekvenserna av sin migrationspolitik för det afghanska folket.