Att prata om SAK

Svenska Afghanistankommitténs (SAK) arbete i Afghanistan har stor betydelse för många människors vardag. För att vi ska kunna fortsätta med det arbetet är det otroligt viktigt att sprida information i Sverige och bygga stöd och bilda opinion. Som medlem är du en viktig del av informationsspridningen.

Det mest grundläggande om vilka vi är och vad vi gör kan sammanfattas i följande:

VISION | Ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering

UPPDRAGET | Ge människor makt över sin utveckling och sina liv

Svenska Afghanistankommittén kännetecknas av dess vision som är ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering där mänskliga rättigheter respekteras och alla lever i värdighet, med lika möjligheter och i social rättvisa.

SAKs uppdrag är att ge individer, lokalsamhällen och lokala organisationer, främst på landsbygden och främst kvinnor, flickor, pojkar och särskilt utsatta grupper såsom personer med funktionsnedsättning möjlighet att fullt ut delta i samhället och påverka sin egen utveckling.

SAK gör detta genom ett nära samarbete med lokalsamhällen, lokala och nationella organisationer inom det civila samhället och relevanta myndigheter, samt genom att kombinera kapacitetsutveckling, påverkansarbete och tillhandahållandet av tjänster.

SAKs arbete är baserat på dessa värderingar:

  • Respekt för det afghanska folkets rätt till självbestämmande.
  • Jämlik behandling av personer oavsett religion, kön och etnicitet.
  • Kunskap om och förståelse för kultur och religion i Afghanistan samt respekt för den betydelse som kulturella och religiösa värderingar har i människors liv.
  • Efterlevnad av de universella mänskliga rättigheterna.

Verktyg för att prata om SAK