Vi behöver din hjälp i Världens Barn 2021

Genom Radiohjälpens riksinsamling Världens Barn 2021 samlar SAK in pengar till arbetet för att barn med funktionsnedsättning ska ha rätt till inflytande i samhället på samma villkor som andra.

Alla människor ska ha rätten att själva styra sina liv och leva utifrån sin fulla potential. Det är också det främsta syftet med SAKs arbete med rehabilitering av personer med funktionsnedsättning. Det handlar helt enkelt om mänskliga rättigheter för alla.

På grund av bland annat långvarigt krig och stor fattigdom lever en stor andel av befolkningen i Afghanistan med funktionsnedsättningar. Stigmat kopplat till funktionsnedsättningar innebär att många barn inte får någon möjlighet att gå i skolan. Bara fem procent av barn med funktionsnedsättning beräknas gå i skolan i Afghanistan. Svenska Afghanistankommittén arbetar aktivt med att söka upp familjer för att informera om de möjligheter och det stöd som finns att tillgå.

SAKs specialklasser är en förberedande utbildning som ska göra det möjligt för barnen att inkluderas i den allmänna skolan. Verksamheten tillgodoser de fysiska, sociala och kognitiva behoven hos barn med funktionsnedsättning för att rusta dem för den allmänna skolan. Projektet kommer nå över 2 000 barn och engagerar även familjer, religiösa- och samhällsledare, lärare och skolförvaltningskommittéer för att öka kunskaper om barns rättigheter. Projektet genomförs i 17 distrikt i provinserna Kunduz, Takhar, Badakhshan och Baghlan i Afghanistan.

Det finns olika sätt att bidra
Du kan bidra direkt via Afghanistankommitténs sida hos Världens barn via till exempel swish eller bankkort. Läs gärna mer på Världens Barns webbsida om hur du kan bidra på fler sätt.

Vart går pengarna?
Pengarna som Världens barn samlar in går till långsiktigt arbete för barns rättigheter. Varje år beviljas medel till ett femtiotal projekt, spridda över olika länder i världen. Projekten är avsedda att förbättra förutsättningarna för utsatta barn så att de får tillgång till hälsa, skola och trygghet.

Detta gör SAK med stödet från Världens Barn
Insamlade medel från Världens Barn 2021 går till rehabilitering och utbildning av barn med funktionsnedsättning på landsbygden i Afghanistan.

I Afghanistan är det vanligt med okunskap och stigma kring funktionsnedsättning och många barn som är drabbade får aldrig lämna hemmet. Därför arbetar vi för att barn med funktionsnedsättningar ska få rätt att gå i skolan och delta i samhället på samma villkor som andra barn. Det gör vi genom:

1. Uppsökande verksamhet
Anställda och volontärer söker upp familjer för att informera om vilket stöd de och deras barn kan få.

2. Rehabilitering
Barnen tränas i hemmet och förbereds för att börja i den allmänna skolan eller i förberedande utbildning. Även familjen utbildas i hur de kan stötta sitt barn med sjukgymnastik eller läxor.

3. Utbildning
Vårt mål är att alla barn ska få gå i skolan oavsett kön eller funktionsnedsättning!

Coronapandemin i Afghanistan

SAK har ställt om delar av sin verksamhet i Afghanistan för att kunna möta de ökade behoven av hälso- och sjukvård i coronapandemins kölvatten. En del av omställningsarbetet innebär att öka kännedom bland befolkningen om vad de själva kan göra för att minska spridningen av covid-19. Alltså vikten av en god handhygien men också att säkerställa tillgång till vatten och tvål vilket kan vara nog så svårt i och med att just tvål är en bristvara i Afghanistan. Tillgång till vatten ute på landsbygden är heller ingen självklarhet.

Det är viktigt att förstå att coronapandemin drabbar Afghanistan på flera sätt. Det är också en socioekonomisk kris som slagit hårt mot landets allra fattigaste som inte har några marginaler. Enligt officiell statistik är inte antalet sjuka och döda lika högt som i Europa, men mörkertalet är sannolikt stort. Priser på matvaror har skjutit i höjden, vilket ökat risken för svält ytterligare. Enligt bedömningar riskerar två tredjedelar av Afghanistans befolkning att hamna under gränsen för absolut fattigdom.

Coronapandemins inverkan på projektet innebar att den förberedande undervisningen pausades från 15 mars till 21 april, 2020, och när undervisningen började igen den 22 april var det i mindre klasser med färre elever samt att eleverna fick gå i skolan i skift. Under denna period pågick hemundervisning som vanligt. Därtill köptes mer hygienartiklar in för att delas ut till elever, lärare och föräldrar för att hjälpa dem att skydda sig mot smitta.

Vad är Världens Barn?
Världens Barn är Sveriges största insamling för alla barns rättigheter, med 45 000 frivilliga som är engagerade i Sveriges 290 kommuner. Kampanjen är ett samarbete mellan Radiohjälpen, 14 biståndsorganisationer, SVT och Sveriges Radio P4.