Starta ny Lokalförening

Vad är fördelen med att organisera sig i en lokalförening?

 • Engagemange i ett större sammanhang.
 • Samarbete med andra lokalföreningar i andra städer.
 • Verksamheten i Afghanistan.
 • Möjligheten att påverka Afghanistankommitténs verksamhet i Sverige.
 • Tillgång till material; utställningar, tidningar, broschyrer, föreläsare och så vidare.
 • 4000 kronor om året i föreningsbidrag, samt möjligheten att söka mer.
 • Uppdaterad information om Afghanistankommitténs verksamhet, om ideellt arbete inom föreningarna och om Afghanistans utveckling.

Vad krävs av en lokalförening?

 • Att stadgarna följs.
 • En lokalförenings uppgift är att i enlighet med stadgar och den av Afghanistankommitténs årsmöte fastställda inriktningen.
 • Informera om Afghanistan och om Afghanistankommitténs verksamhet samt deltag i organisationens opinionsbildande arbete.
 • Samla in medel till biståndsverksamheten.
 • Rekrytera medlemmar och erbjuda ett aktivt och meningsfullt medlemskap.
 • Lokalföreningarnas årsmöten ska hållas före mars månads utgång.
 • Efter lokalföreningars årsmöte ska kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse tillställas Afghanistankommitténs kansli.

Nästa steg

Om du vill starta en lokalförening, börja med att göra aktiviteter! Kontakta sedan föreningshandläggaren.

Om aktiviteterna är i rullning och det finns en väl fungerande arbetsgrupp så lägger föreningshandläggarna på kansliet fram ett förslag till styrelsen. Lokalföreningens namn och geografiska område fastställs sedan av föreningsstyrelsen i samråd med lokalföreningen.