Starta ny lokalförening

Vad är fördelen med att organisera sig i en lokalförening?

 • Engagemang i ett större sammanhang.
 • Samarbete med andra lokalföreningar i andra städer.
 • Verksamheten i Afghanistan.
 • Möjligheten att påverka Afghanistankommitténs verksamhet i Sverige.
 • Tillgång till material; utställningar, tidningar, broschyrer, föreläsare och så vidare.
 • 4000 kronor om året i föreningsbidrag, samt möjligheten att söka mer.
 • Uppdaterad information om Afghanistankommitténs verksamhet, om ideellt arbete inom föreningarna och om Afghanistans utveckling.

Nästa steg

Om du vill starta en lokalförening, börja med att göra aktiviteter! Kontakta sedan föreningshandläggaren.

Om aktiviteterna är i rullning och det finns en väl fungerande arbetsgrupp så lägger föreningshandläggarna på kansliet fram ett förslag till styrelsen. Lokalföreningens namn och geografiska område fastställs sedan av föreningsstyrelsen i samråd med lokalföreningen.

Vad krävs av en lokalförening?

 • En lokalförenings uppgift är att jobba i enlighet med stadgarna och den av Afghanistankommitténs årsmöte fastställda inriktningen.
 • Informera om Afghanistan och om Afghanistankommitténs verksamhet samt delta i organisationens opinionsbildande arbete.
 • Samla in pengar till biståndsverksamheten.
 • Rekrytera medlemmar och erbjuda ett aktivt och meningsfullt medlemskap.
 • Lokalföreningarnas årsmöten ska hållas före mars månads utgång.
 • Efter lokalföreningars årsmöte ska kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse skickas till Afghanistankommitténs kansli.