Stadgar

SAKs stadgar är de regler som är uppsatta för föreningen. Lägg extra vikt vid §7 som behandlar lokalföreningarnas arbete.

§7 Lokalförening

7.1 Lokalföreningens namn och geografiska område fastställs av föreningsstyrelsen i samråd med lokalföreningen.

7.2 Lokalföreningens uppgift är att i enlighet med stadgar och den av Afghanistankommitténs årsmöte fastställda inriktningen:
– Informera om Afghanistan och om Afghanistankommitténs verksamhet samt deltaga i Afghanistankommitténs opinionsbildande arbete
– Samla in medel till biståndsverksamheten
– Rekrytera medlemmar
– Erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap

7.3 Lokalföreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång.

Lokalföreningens styrelse ska kalla medlemmarna inom sitt område till lokalföreningens årsmöte minst två veckor i förväg. Dagordning och övriga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Medlem har rätt att lämna in motion till eller på årsmötet. Rösträtt har lokalföreningens alla medlemmar. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och vid val av revisor. 

7.4 Lokalföreningens årsmöte måste minst omfatta följande punkter:
a) styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redovisningar samt revisorernas berättelser
b) ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
c) fastställa verksamhetsplan och budget
d) motioner
e) styrelsens förslag
f) val av ordförande och minst två övriga ledamöter, revisor och dennes suppleant. 
g) förberedelser inför och deltagande i föreningens årsmöte

Efter lokalförenings årsmöte ska kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse tillställas Afghanistankommitténs kansli. En lokalförening som inte har genomfört årsmöte och tillställt kansliet årsmöteshandlingar enligt ovan inom stadgeenlig tid, dock senast april månads utgång, betraktas som vilande.

7.5 En lokalförening kan upplösas efter beslut av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vid ett ordinare årsmöte samt att ett extra årsmöte inom tre månader åter fattar ett sådant beslut. Frågan om upplösning kan endast behandlas om den tillkännagivits till alla medlemmar utsänd kallelse. Om all verksamhet i en lokalförening upphört och två årsmöten i följd inte har hållits kan förbundsstyrelsen besluta om nedläggning, eftersom ett nedläggningsförfarande enligt ovan då inte går att genomföra. Om en lokalförening upplöses tillfaller dess tillgångar Afghanistankommittén. Föreningsstyrelsen avgör vilken lokalförening de kvarvarande medlemmar ska tillhöra i fortsättningen. 

7.6 Medlemmar kan efter styrelsens godkännande bilda grupp för särskild fråga eller område inom föreningens verksamhetsområde, representera föreningen i frågan eller området, samt begära särskilt stöd eller finansiering. Förslag till styrelsen om bildande av sådan grupp ska innehålla uppgift om syfte, inriktning och sammankallande. Grupp ska löpande hålla styrelsen informerad om sina aktiviteter. Styrelsen kan också ta initiativ till bildande av sådan grupp under samma villkor.