SAK kommenterar: Rapport om åtaganden i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén har bidragit till att ta fram en rapport som granskar den afghanska regeringens och det internationella samfundets genomförande av sina åtaganden i Afghanistan.

Tillsammans med nio andra organisationer har Svenska Afghanistankommittén beställt rapporten Tracking Dynamics of the Geneva Mutual Accountability Framework. Detta har gjorts i syfte att genomföra en oberoende granskning av den afghanska regeringens och internationella samfundets genomförande av sina åtaganden i Afghanistan.

Vid den internationella givarkonferensen om Afghanistan i Genève 2018 enades ledare i Afghanistan och det internationella samfundet om ett ramverk av mål som skulle uppnås för att stärka Afghanistan på väg ur dess stora beroende av internationellt stöd i form av bistånd. Ramverket kallades Geneva Mutual Accountability Framework, eller GMAF. Målen skulle uppnås innan nästa givarkonferens som ägde rum den 23-24 november 2020.

Den afghanska regeringen rapporterade att de har uppfyllt eller är på väg att uppfylla 90 procent av de mål som de är ansvariga för. Rapportförfattarna kunde dock bara bekräfta en del av detta, till stor del på grund av brist på information.

Samtliga slutsatser och rekommendationer i rapporten är författarnas, men den visar även på en rad utmaningar, varav några Svenska Afghanistankommittén särskilt vill uppmärksamma.

  • Bristen på information gör att civilsamhället inte kan utöva sin roll och utkräva ansvar av beslutsfattare. Relevanta dokument offentliggörs inte och insynen är dålig. Transparensen behöver stärkas betydligt. Detta blir nödvändigt för att bygga upp det afghanska folkets förtroende för landets politiska ledare.
  • GMAF mäter genomförandet av reformer men följer inte upp vilka effekter reformerna får eller hur de leder till utveckling för Afghanistan. För att uppföljningen ska vara meningsfull måste den fokusera på utfall och effekt för det afghanska folket.
  • Det afghanska civilsamhällets roll är begränsad och symbolisk i beslutsfattandeprocesser. Den afghanska regeringen bör skapa breda partnerskap med civilsamhället och andra aktörer i samhället och säkerställa att deras deltagande blir meningsfullt.
  • När nästa ramverk för uppföljning tas fram bör en oberoende mekanism för att följa upp och utvärdera framstegen införas. Det är viktigt att denna mekanism inkluderar civilsamhället och lokala samhällen.
  • Samtliga aktörer inom det afghanska utvecklingssamarbetet bör stärka sitt arbete för att leva upp till principerna om effektivt utvecklingssamarbete.

Ladda gärna ner rapporten här nedan (på engelska).