Postkodlotteriet stöttar specialprojekt

I samarbete med Postkodlotteriet driver SAK projekt kring att öka mäns engagemang i kvinnors och barns hälsovård.

Postkodlotteriet finansierar Svenska Afghanistankommitténs specialprojekt ”MEMCH” (Mens Engagement in Mother and Child Healthcare), sedan 2019. Projektet som varar till och med 2021 syftar till att öka kunskapen bland män på den afghanska landsbygden om kvinnors och barns hälsovård. Målsättningen är ett ökat engagemang för kvinnors och barns hälsa vilket också kan främja kvinnors och barns rättigheter.

Att försöka förändra attityder tar tid och det görs i regel bäst i ett lokalt sammanhang som till exempel inom den befintliga bygemenskapen för män. Upplägget bygger på en rad praktiska övningar och aktiva samtalsgrupper vars syfte är att göra män medvetna om hur det traditionella förhållningssättet kring kvinnors och barns hälsovård kan påverka kvinnor och barn negativt. Genom att prata om rådande samhällsstrukturer, traditioner, normer och mänskliga rättigheter ökar möjligheterna till förändring och en involvering i kvinnors och barns hälsa.

"Skadliga traditionella normer som påverkar gravida kvinnors rättigheter på ett negativt sätt bör tas bort", säger Masjid Imam, en nyckelperson i specialprojektet MEMCH.

När Abdul Ghafar, en av de drivande nyckelpersonerna i MEMCH fick frågan vad han har lärt sig om projektet från att det startade fram tills nu, sa han:

”Även om vi visste många saker ur ett islamskt perspektiv lärde vi oss mycket om hälsa men också om mänskliga rättigheter som vi inte visste tidigare, till exempel att graviditeten är ett speciellt tillstånd som behöver särskild uppmärksamhet av män i hushållet och samhället i stort. Mitt egna deltagande i dessa tränings- och ökad medvetenhetsträffar (i form av gruppdialoger på lokal nivå och informationskampanjer, red anm.) påminde mig om hur rättigheterna för en gravid kvinna i samhället har påverkats negativt av den traditionella normen och vårt konservativa samhälle och att detta är något som måste jobbas bort.”

När han blev tillfrågad om hur han mår och vilka förändringar han ser i sitt eget liv, sa han:

”Om en kvinna i min familj eller i min övriga släkt blir gravid, kommer jag vara särskilt uppmärksam på hennes hälsa, kosthållning och när det gäller hennes rättigheter som hon kommer att ha i detta speciella tillstånd.”

Dessutom blev han tillfrågad om det finns några svagheter och brister i projektet och implementeringen av projektet. Abdul Ghafar svarade: "Eftersom diskussionen om hur vi uppnår rättigheter och jämlikhet fortfarande är känslig medan kunskapsnivån är ganska låg inom de områden vi arbetar inom, så när du pratar om ansvar för män och kvinnor i MEMCH, försök att säga att båda har olika ansvarsområden (en kan ha mer än den andra).”

 

Läs mer om MEMCH-projektet här.


MEMCH-projektet

- Projektet har haft vissa begränsningar och utmaningar på grund av coronapandemin och den sociala otrygghet som den skapat vilket inte bara påverkat genomförandet av sammankomsterna utan också arbetet hos projektpersonalen i fält.

- Projektet genomför sina aktiviteter i tre distrikt i provinsen Wardak.
Från januari till september 2020 deltog totalt 12 964 personer i MEMCH-projektet.

  • 324 mobiliseringssessioner med i snitt 15 deltagare genomfördes
  • 4003 personer (2 235 kvinnor och 1768 män) fick rådgivning
  • 339 personer (30 kvinnor och 309 män) utbildades i behovet av mäns engagemang i MEMCH