Foto: UNFCCC Flickr 

Mycket står på spel vid klimattoppmöte

För fattiga och utsatta länder som Afghanistan står mycket på spel på klimattoppmötet COP25 i Madrid (flyttat från Chile) i början på december.

Fokus på mötena har av naturliga skäl varit att minska utsläpp och på anpassning – men för de länder som drabbas värst är det också viktigt med ersättning för förluster och skador.

FN:s klimatpanel IPCC tog på uppdrag av länderna bakom Parisavtalet fram en rapport som skulle visa vad en uppvärmning på 2 respektive 1,5 grader skulle innebära. Rapporten, som blev klar 2018, visade att en global uppvärmning på 2 grader skulle bli ännu allvarligare och mer förödande än forskarna trott. Redan vid 1,5 graders uppvärmning blir följderna mycket allvarliga. Parisavtalets parter har kommit överens om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men de planer som hittills lagts fram räcker inte.

För att höja ambitionerna kallade FN:s generalsekreterare António Guterres därför till ett extra klimatmöte i FN i New York i september, och i december är det alltså dags för klimattoppmötet COP25 i Madrid (flyttat från Chile).

I Parisavtalet har alla länder åtaganden. Afghanistan är part till avtalet och har också gjort åtaganden för att minska utsläppen. Eftersom Afghanistan är ett land som ligger långt efter i utvecklingen jämför man minskningen med hur utsläppen skulle se ut om inga åtgärder skulle vidtas när landet utvecklas.

För hela världen och inte minst för de länder som likt Afghanistan drabbas hårdast av den globala uppvärmningen är det förstås avgörande att världens länder kommer fram till hur utsläppen ska minskas och temperaturökningen bromsas. En annan stor fråga är anpassning till de förändringar som redan skett och ofrånkomligen kommer att ske, och hur olika länder kan få stöd, till exempel teknologiskt och finansiellt.

Ytterligare en fråga som kommer upp på mötet i Madrid är hur de länder som drabbas hårdast och som oftast inte själva bidragit till uppvärmningen, som Afghanistan, skulle kunna få ersättning för förluster och skador som orsakas av uppvärmningen. På toppmötet i Warszawa för sex år sedan kom man fram till att en mekanism för att stötta och kompensera länder som drabbats behövdes, men det saknas fortfarande finansiering.

Eva Kellström Froste
redaktör för Afghanistan-nytt