Lagar och Regler

Förutom att man som medlem måste förhålla sig till stadgar påverkas även vissa aktiviteter av lagar och regler

Bössinsamling

Ska du samla in pengar till SAKs verksamhet med bössa finns det vissa förhållningsregler att ha i beaktande. Både SAKs egna riktlinjer samt lager och regler. Här kan du se vad som är bra att tänka på om du ska skramla med bössa:

Bössinsamling Svenska Afghanistankommittén, SAK
– Bössinsamling kräver polistillstånd när den sker på allmän plats, om insamling inte sker inom ramen vissa särskilda insatser, t ex Världens Barn Tillstånd söks lokalt hos polisen och gäller ofta ett år i taget. SAKs lokalkommittéer har ofta tillstånd, men kontrollera med lokalkommittén
– Den person som samlar pengar för SAK ska alltid bära med sig giltig legitimation, samt visa upp den på begäran, gärna en namnskylt
– Den som samlar i pengar för SAK bör ha med sig någon typ av informationsmaterial med fakta om SAKs arbete för att dela ut till intresserade. – Material skall vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel skall användas
– Den som samlar i pengar för SAK bör ha kroppsbanderoll, pin, t-shirt eller annat som tydligt visar att personen samlar in för SAK
– Minderåriga får endast delta i insamlingsarbete i målsmans/myndigs sällskap – Bössan måste vara tydligt märkt med SAKs logotyp
– Bössan måste vara plomberad, och plomberingen får inte brytas annat än när bössan ska räknas. – Givaren skall när som helst kunna ställa frågor till organisationen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar
– Givaren skall kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill organisationen ändra användningsområde skall givaren först kontaktas
– Organisationen skall på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor
– När pengarna räknas måste minst två personer vara närvarande och överse räkningen och räkningen ska ske på säker plats
– När pengarna är räknade ska de sättas in på SAKs PG 90 07 80-8, med tydligt angivande av vem avsändaren är och till vilket ändamål pengarna ska gå.

Utdrag ur FRIIs kvalitetskod för insamlingsorganisationer:
FRIIs medlemsorganisationer skall inneha av Svensk Insamlingskontroll utfärdat kontrollgirokonto och följa de regler och föreskrifter som gäller för detta.
5.3 Insamlingen skall ske på ett förtroendegivande sätt. Information i samband med insamlingen skall vara saklig och korrekt.
5.4 Organisationen skall kunna beskriva, förklara och motivera sina handlingar. Varje organisation skall ha rutiner för hur man hanterar frågor och klagomål.
5.8 En gåva är per definition alltid frivillig. Organisationen skall visa sin respekt för givarens integritet.
5.13 Organisationen skall överväga att vidta särskilda åtgärder då minderåriga deltar i insamlingen. Insamlingskampanjer direkt riktade till barn under 16 år får inte förekomma.

Lotteri

Enligt lotterilagen behöver man förhålla sig till ett antal regler för att bedriva lotteri utan tillstånd, dessa är:

1. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området
2. en lott kostar högst 1/6 000 prisbasbelopp ( för 2017 motsvarar det 7 kronor och 50 öre)
3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (för 2017 motsvarar det 7466 kronor)
4. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av lotternas värde
5. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten 6. vinsterna dras innan dagen är slut