"Innan shuran fanns var vi bara hemma, vi hade inga pengar och visste knappt vad som hände i grannskapet. Nu har vi inte bara pengar, vi har en vänskap där vi delar glädje, sorg och våra minnen”, säger Halima Amiri (i olivgrön sjal). Genom shuran har kvinnorna skapat en kollektiv bank där de turas om att ta mikrolån. FOTO: Malin Hoelstad.

Fyra år av goda resultat

De senaste fyra åren har SAK gett allt fler människor i Afghanistan sjukvård och utbildning. Fler personer med funktionsvariationer har getts möjlighet att skaffa sig yrkesutbildning och arbeten. Det framgår av årets verksamhetsberättelse där det görs en sammanfattning av resultaten för perioden 2014–2017.

När SAK i år börjar arbeta efter en ny strategisk plan för perioden 2018–2021 är det viktigt att summera den föregåen­ de perioden och dra lärdomar av den. Un­der perioden 2014–2017 koncentrerade sig SAK till de områden där organisatio­nen har bäst kompetens. Det handlar om utbildning, hälsovård, rehabilitering och landsbygdsutveckling.

Detta är också områden där den af­ghanska staten står inför en rad utmaningar. Den saknar kapacitet och resurser för att möta de mest grundläggande beho­ven. Korruption såväl som väpnad konflikt utgör också stora hinder för staten, men även för att SAK ska kunna utföra sitt ar­bete.

Allt fler elever får godkänt i skolan

Den andel elever i SAKs skolor som gick ut sjätte klass med be­tyget godkänt ökade under pe­rioden 2014­-2017 från 89 till 96 procent. Samtidigt var en allt större andel lärare mer välutbil­dade. År 2014 hade 56 procent av lärarna i SAKs skolor själva gått mer än 14 år i skolan. År 2017 hade 65 procent av lärarna mer än 14 års skolgång.

Totalt ökade antalet elever i SAKs skolor under perioden från 74 600 till 80 000. Den an­del barn som går i skolan i de områden där SAK driver skolor har ökat från 52 procent 2014 till 70 procent 2017.

157 av SAKs byskolor har under perioden lämnats över till den afghanska staten.

487 lärare i SAKs skolor har under perioden fått utbildning i braille, teckenspråk och and­ra kunskaper för att kunna bistå elever med funktionsvariationer.

1 268 pojkar och 711 flick­or med funktionsvariationer har under perioden integrerats i skolor med elever utan funk­tionsvariationer.

Elever vid Khalid Ebni Walid-skolan utanför Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. FOTO: Anders Rosén.

Fler har tillgång till sjukvård

SAK driver på uppdrag av den afghans­ka staten all sjukvård i provinserna Wardak och Laghman. År 2014 sökte invånarna i dessa provinser vård i genomsnitt 1,6 gånger per år. Fyra år se­nare sökte de i genomsnitt vård 2,46 gånger. Det är en ökning med 53 pro­cent.

Arbetet med att sprida kunskap om familjeplanering har inte varit lika framgångsrikt. Förra året använde sig en femtedel (21 procent) av alla kvinnor i åldern 16–49 år i de två provinserna av familjeplanering. Det var i stort sett lika många (20 procent) som år 2014.

Fler barnmorskor har gjort att den andel förlossningar som assisterades av en barnmorska i de två provinserna ökade från 62 till 76 procent under pe­rioden 2014–2017.

Under 2014–2017 behandlades 120 000 personer med sjukgymnastik. Hälften av dem var personer med funk­tionsvariationer. Fler än 52 000 perso­ner fick av SAK tillgång till olika hjälp­medel för att öka sin rörlighet.

98 procent av alla kliniker i Wardak och Laghman hade förra året tillgång till en barnmorska. Fyra år tidigare saknade en klinik av tio barnmorskor.

Elever på SAKs fysioterapiutbildning i Jalalabad. FOTO: Malin Hoelstad.

Utbildning ger fler chansen att starta egna företag

Fler människor i de byar och lokalsamhäl­len där SAK arbetar har efter yrkesförbe­redande kurser kunnat starta egen före­tagsverksamhet och därmed kunnat bidra till sitt hushållsinkomster. Tydligast märks det bland kvinnliga familjeförsörjare och personer med funktionsvariationer, som SAK har gett stöd.

Genom att samlas i spargrupper kan medlemmarna ta del av räntefria lån som hjälper familjer komma igenom akuta si­tuationer utan att sälja sina eventuella till­gångar. Arbetet i grupperna är frivilligt och bygger på öppenhet.

1750 kronor i månaden tjänar de hushåll med minst en person med funktionsvariationer som SAK har gett en yrkesutbildning som har lett till arbete.

29 procent av den inkomsten kommer från investeringar som varit möjliga genom mikrolån från SAK.

Sabra Mohammadi är änka och har sex barn. Hon har fått mikrolån via byrådet och köpt en ko och några höns. FOTO: Malin Hoelstad.

TEXT: Klas Bjurström och Erik Halkjaer.
KÄLLA: SAKs verksamhetsberättelse 2017